មណ្ឌលព័ត៌មាន

សូមតាមដានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតពីការងារយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា

A disabled boy on his wheel chair in company of some school friends