តំបន់ប្រតិបត្តិការ

ស្វែងយល់ពីវត្តមានរបស់យើងនៅកម្ពុជា

WhereWeWork-UN0225233.jpg

ការិយាល័យកណ្តាលរបស់យូនីសេហ្វប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ការិយាល័យនេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយ ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ចំនួនពីរ ក្នុងខេត្តក្រចេះ និងខេត្តសៀមរាប។

ខណៈពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស យើងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើខេត្តដែល ជួបការខ្វះខាតជាងគេ និងដែលមានសូចនាករអភិវឌ្ឍន៍កុមារទាបជាងគេ ដើម្បីធានាឲ្យមានការប្រើប្រាស់គោលវិធីអនុវត្តការងារប្រកបដោយ សមធម៌ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវិត របស់កុមារគ្រប់រូប។

ស្វែងយល់ពីការងាររបស់យើងនៅកម្ពុជា