ធ្វើសកម្មភាព

ក្នុងរយៈពេល ៧០ឆ្នាំនេះ យូនីសេហ្វបានដឹកនាំសកម្មភាព​ និងការតស៊ូមតិនៅទូទាំងសកលលោក ដើម្បីសិទ្ធិកុមារ។ សូមចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជា។

សូមចូលរួម

4 year old Nom Som Vandy poses at his house in Okapel village, Ratanakiri on June 11, 2018. Nom Som Vandy and his mother Su Sokkham have been in the longitudinal study from the start.

សូមចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក!

ចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់កុមារមែនទេ? សូមស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ Facebook ឬ Twitter និងចែករំលែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក។ សំឡេងរបស់អ្នក រួមគ្នាជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើង អាចធ្វើឲ្យអ្វីៗកើតឡើងបាន។

> តាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈ Facebook

> តាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈ Twitter

> តាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈ Youtube

> តាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈ ប្លក់របស់យើង

> ចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិបត្តិសារព័ត៌មានរបស់យើង

Chea Lach takes her class for an outdoor activity in the local village to learn about the animals in the area and the local tradition of basket weaving.

ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក

តើអ្នកមានចិត្តចង់ចែករំលែកទៅកាន់សហគមន៍របស់អ្នកវិញដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបដែលអ្នកអាចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់កុមារ។

> អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

> សូមស្វែងយល់បន្ថែមទៀត អំពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពកុមារ នៅទីនេះ

> សូមស្វែងយល់បន្ថែមអីពីឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅទីនេះ

> សូមមើលវីដេអូនេះ ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលទទួលបានពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត

11-year old Loul Bopha in her classroom. Her school runs the multilingual education curriculum which means she can study in her indigenous language of Kreung while she learns the national language of Khmer.

ធ្វើការងារជាមួយនឹងយូនីសេហ្វ

ចង់ចូលរួមជាមួយយើង​ ក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានក្នុងជីវិតរបស់កុមារនៅកម្ពុជាមែនទេ? ជាមួយនឹងជំនាញ បទពិសោធ និងទឹកចិត្តបំពេញការងារសមស្រប អ្នកអាចជាបុគ្គលដែលយើងកំពុងស្វែងរក ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើង។

> សូមស្វែងយល់ពី ឱកាសការងារ

> ស្វែងយល់ពី ឱកាសហាត់ការ

> ស្វែងយល់ពី ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត 

> ស្វែងយល់ពី សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្គត់ផ្គង់ និងលទ្ធកម្ម