ធ្វើសកម្មភាព

ក្នុងរយៈពេល ៧០ឆ្នាំនេះ យូនីសេហ្វបានដឹកនាំសកម្មភាព​ និងការតស៊ូមតិនៅទូទាំងសកលលោក ដើម្បីសិទ្ធិកុមារ។ សូមចូលរួមជាមួយយើង ដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជា។

A Student with the word 'Opportunity' on her chalk board