ឱកាសហាត់ការ

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ជំនាញដែលបានពីការសិក្សារបស់អ្នក ឲ្យក្លាយទៅជាការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដសម្រាប់កុមារដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែមអីពីអ្វីដែលយើងចង់បាន និងអ្វីដែលយើងអាចផ្តល់ជូនបាន។

A boy is interviewed by UNICEF volunteer
UNICEF Cambodia/2016/Antoine Raab