អំពីយើង

យូនីសេហ្វបាន និងកំពុងបំពេញការងារនៅកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥២ មកម៉្លេះ ដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារ។

Truo Thary, three years old, preschool girl, is greeting UNICEF team.