សកម្មភាពធានាបានសុវត្ថិភាពកុមារ

ការពារកុមារតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មនុស្សពេញវ័យ

Toch Soknea sits in the doorway of her honme in Snoul District
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown