ការងារស្ម័គ្រចិត្ត

ចង់ក្លាយទៅជាជនគំរូដែលអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចក្លាយទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

Sipar staff, Seun Sokhuan, assists children they read books in Kak Village, Kak commune, Borkeo Disctrict, Ratanakiri on June 13, 2018.
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown