ទាក់ទង​យើង

សូមទាក់ទងយូនីសេហ្វកម្ពុជា

A smiling boy in a classroom

អាសយដ្ឋានរបស់យើង

អាគារ Exchange Square លេខ 19 & ២០ ផ្លូវលេខ 106 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ (ប្រអប់លេខ 176 ភ្នំពេញ)

ទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈ

ទូរស័ព្ទ៖ +855 (0)23 260 204
អ៊ីម៉ែល៖ phnompenh@unicef.org
គេហទំព័រ៖ http://www.unicef.org.kh

តាមដានព័ត៌មានរបស់យើង តាមរយៈបណ្តាញសង្គម៖

Facebook: UNICEFCambodia
Twitter: UNICEFCambodia
Instagram: UNICEFCambodia
YouTube: UNICEFCambodia

 

https://www.google.com.kh/maps/place/UNICEF+Cambodia/@11.5729839,104.920446,17.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xe82f747c19b02ec3!2sUNICEF+Cambodia!8m2!3d11.5737468!4d104.9211855!3m4!1s0x0:0xe82f747c19b02ec3!8m2!3d11.5737468!4d104.9211855

ស្វែងយល់ពីការងាររបស់យើងនៅកម្ពុជា