ការអប់រំ

ការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងបំណិនជីវិត​សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

Groups of students leave school at Kampong Thmar Primary School, Kang Sao village, Santok district, Kampong Thom commune, Kampong Thom province on July 5, 2018.
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown