ឱកាសការងារ

តើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាជនដែលមានស្នារដៃឆ្នើមសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែម អំពីអ្វីដែលើយងកំពុងចង់បាន និងអ្វីដែលយើងអាចផ្តល់ជូនបាន។

Male student of grade 6 in Snor Kley Primary School are being interviewed by UNICEF team on Menstrual Hygiene Management at the school, bathroom facilities, privacy, hand washing, student support group and the impact that had on students, the impact of the Growth and Changes booklet for students, their families and the community.
UNICEF Cambodia/2017/Bona Khoy

យូនីសេហ្វ ផ្តល់ការងារជូនបុគ្គលដែលមានការតាំងចិត្ត និងប្រកបដោយក្តីប៉ងប្រាថ្នាខ្ពស់ ដែលមានប្រវត្តិសាវតារ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្រើនប្រភេទ និងមានទឹកចិត្តរួមដូចបុគ្គលិកដទៃទៀតរបស់យើង នោះគឺរួមចំណែក​នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដល់កុមារនៅកម្ពុជា។

យើងទទួលយកតែពាក្យសុំសម្រាប់មុខតំណែង ដែលត្រូវបានប្រកាសនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក និងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារតែយើងទទួលបានពាក្យសុំក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន យើងនឹងទាក់ទងទៅបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសម្រាប់យកមកធ្វើការពិចារណា​បន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះ​។

គុណតម្លៃរបស់យើង រួមមានការប្តេជ្ញាចិត្ត សុចរិតភាព លក្ខខណៈចម្រុះ និងបរិយាបន្ន។

ឱកាសការងារជាតិ និងអន្តរជាតិ

ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកឱកាសការងារជាមួយនឹងយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា សូមចូលមើល គេហទំព័រសកលរបស់​​យូនីសេហ្វ ដែលអ្នករកបានព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបំពេញការងារជា​មួយ​នឹងយើង។

យូនីសេហ្វ ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះ និងបរិយាបន្ន និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារពីបេក្ខជនជាបុរស និងស្រ្តី ដែលមានសមត្ថភាពពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ សាសនា និងជាតិពន្ធុទាំងអស់ រួមនឹងជនពិការផងដែរ។

ឱកាសការងារសម្រាប់បុគ្គលិកជាតិ

តួនាទី៖ National UNV - Monitoring and Evaluation Officer

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ 

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unv.org/special-calls/monitoring-and-evaluation-officer-10

ឱកាសការងារសម្រាប់ទីប្រឹក្សា

តួនាទីទីប្រឹក្សា៖ Facilitator of Cambodia’s Voices of Youth Programme 2019, Phnom Penh, Cambodia

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ 

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=526010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

តួនាទីទីប្រឹក្សា៖ Photography Long Term Arrangement, Phnom Penh, Cambodia

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ 

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=526009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

តួនាទីទីប្រឹក្សា៖ MIS Capacity Building Advisor within the Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation (MoSVY), Phnom Penh, Cambodia

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ 

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=525793