ឱកាសការងារ

តើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាជនដែលមានស្នារដៃឆ្នើមសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែម អំពីអ្វីដែលើយងកំពុងចង់បាន និងអ្វីដែលយើងអាចផ្តល់ជូនបាន។

Job Vacancies.
UNICEF Cambodia/2018/Tood Brown

យូនីសេហ្វ ផ្តល់ការងារជូនបុគ្គលដែលមានការតាំងចិត្ត និងប្រកបដោយក្តីប៉ងប្រាថ្នាខ្ពស់ ដែលមានប្រវត្តិសាវតារ និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្រើនប្រភេទ និងមានទឹកចិត្តរួមដូចបុគ្គលិកដទៃទៀតរបស់យើង នោះគឺរួមចំណែក​នាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានដល់កុមារនៅកម្ពុជា។

យើងទទួលយកតែពាក្យសុំសម្រាប់មុខតំណែង ដែលត្រូវបានប្រកាសនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក និងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយសារតែយើងទទួលបានពាក្យសុំក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន យើងនឹងទាក់ទងទៅបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសម្រាប់យកមកធ្វើការពិចារណា​បន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះ​។

គុណតម្លៃរបស់យើង រួមមានការប្តេជ្ញាចិត្ត សុចរិតភាព លក្ខខណៈចម្រុះ និងបរិយាបន្ន។

ឱកាសការងារជាតិ និងអន្តរជាតិ

ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកឱកាសការងារជាមួយនឹងយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា សូមចូលមើល គេហទំព័រសកលរបស់​​យូនីសេហ្វ ដែលអ្នករកបានព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបំពេញការងារជា​មួយ​នឹងយើង។

យូនីសេហ្វ ប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះ និងបរិយាបន្ន និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារពីបេក្ខជនជាបុរស និងស្រ្តី ដែលមានសមត្ថភាពពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ សាសនា និងជាតិពន្ធុទាំងអស់ រួមនឹងជនពិការផងដែរ។

ឱកាសការងារសម្រាប់បុគ្គលិកជាតិ

តួនាទី៖ Education Officer- Teacher Development (CDPF), NOB (TA)

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=528833

-------------------------------------------------------------------

តួនាទី៖ Education Officer- Teacher Development (CDPF), NOA (TA)

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=528834

ឱកាសការងារសម្រាប់ទីប្រឹក្សា

តួនាទីទីប្រឹក្សា៖ National Consultancy: To support the development of a MoEYS scholarship transition strategy, Phnom Penh, Cambodia

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី​ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩​ 

ដាក់ពាក្យអនឡាញតាមរយៈ៖ https://www.unicef.org/about/employ/?job=528187

-------------------------------------------------------------------