ឱកាសការងារ

តើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាជនដែលមានស្នារដៃឆ្នើមសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបដែរឬទេ? សូមស្វែងយល់បន្ថែម អំពីអ្វីដែលើយងកំពុងចង់បាន និងអ្វីដែលយើងអាចផ្តល់ជូនបាន។

Job Vacancies.
UNICEF Cambodia/2018/Tood Brown