ការផ្គត់ផ្គង់ និងលទ្ធកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង និងអ្នកផ្តល់សេវា

Children waiting for been height and weight in the streets of the urban poor area located near Beong Tra Baek river which carry all the waste and dirty water from the city.
UNICEF Cambodia/2016/Antoine Raab

នីសេហ្វ ប្តេជ្ញាការពារសិទ្ធិកុមារ តាមរយៈការជួយកុមារបំពេញទៅតាមតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងពង្រីកឱកាសរបស់ពួកគេ។ ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ អាចរកបានងាយស្រួលទទួលបានក្នុងតម្លៃសមស្រប គឺជាស្នូលនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។

ការផ្តត់ផ្គង់ទំនិញ  និងសេវាកម្មដែលធ្វើលទ្ធកម្មដោយយូនីសេហ្វ  មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយឲ្យស្ថាប័ននេះសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសម្រាប់កុមារនៅតាមកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួន។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសចូលរួមដេញថ្លៃ ការអំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើ និងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍​។

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធកម្ម

ប្រធានបទឯកសារដេញថ្លៃ៖ RFP 9150193 9150193 for Construction Work for water, sanitation, and hygiene facilities in 15 Health Center and 22 Primary School

Clarification noteTender Process and Technical Orientation Meeting

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទប្រជុំណែនាំពីបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ ម៉ោង ២:០០ រសៀល

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណួរទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០ៈ០០ ព្រឹក  ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ប្រធានបទឯកសារដេញថ្លៃ៖ RFPS-9150081 Technical Assistance to conduct a Functional Review of the Cambodia Ministry of Education, Youth and Sport

RFPS 9150081 Clarification Note

 

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណួរទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០ៈ០០ ព្រឹក  ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ប្រធានបទឯកសារដេញថ្លៃ៖ RFPS 9149902 Development of multi-media communication materials for the national cash-transfer programme

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណួរទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០ៈ០០ ព្រឹក  ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា