ការផ្គត់ផ្គង់ និងលទ្ធកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង និងអ្នកផ្តល់សេវា

Children waiting for been height and weight in the streets of the urban poor area located near Beong Tra Baek river which carry all the waste and dirty water from the city.
UNICEF Cambodia/2016/Antoine Raab

នីសេហ្វ ប្តេជ្ញាការពារសិទ្ធិកុមារ តាមរយៈការជួយកុមារបំពេញទៅតាមតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងពង្រីកឱកាសរបស់ពួកគេ។ ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ អាចរកបានងាយស្រួលទទួលបានក្នុងតម្លៃសមស្រប គឺជាស្នូលនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។

ការផ្តត់ផ្គង់ទំនិញ  និងសេវាកម្មដែលធ្វើលទ្ធកម្មដោយយូនីសេហ្វ  មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយឲ្យស្ថាប័ននេះសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសម្រាប់កុមារនៅតាមកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួន។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសចូលរួមដេញថ្លៃ ការអំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើ និងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍​។

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធកម្ម

ចំណងជើងឯកសារ៖ National Evaluation Capacity Development Workshop in Cambodia

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអុីម៉ែល៖ phnompenhsupply@unicef.org និង ssom@unicef.org

------------------------------------------------------------------------------------------

ចំណងជើងឯកសារ៖  RFPS-9158049 Country-Led Evaluation of the Action Plan to Prevent and Respond to Violence Against Children 2017-2021 in Cambodia,

Addendum: Extension of deadline for proposal submission

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណួរពីអ្នកដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអុីម៉ែល៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០ នៅម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈអុីម៉ែល៖  Cambodia-Bids@unicef.org