ការផ្គត់ផ្គង់ និងលទ្ធកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង និងអ្នកផ្តល់សេវា

Children waiting for been height and weight in the streets of the urban poor area located near Beong Tra Baek river which carry all the waste and dirty water from the city.
UNICEF Cambodia/2016/Antoine Raab

នីសេហ្វ ប្តេជ្ញាការពារសិទ្ធិកុមារ តាមរយៈការជួយកុមារបំពេញទៅតាមតម្រូវការជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងពង្រីកឱកាសរបស់ពួកគេ។ ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗ អាចរកបានងាយស្រួលទទួលបានក្នុងតម្លៃសមស្រប គឺជាស្នូលនៃការប្តេជ្ញាចិត្ត។

ការផ្តត់ផ្គង់ទំនិញ  និងសេវាកម្មដែលធ្វើលទ្ធកម្មដោយយូនីសេហ្វ  មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយឲ្យស្ថាប័ននេះសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសម្រាប់កុមារនៅតាមកម្មវិធីនានារបស់ខ្លួន។

សូមស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសចូលរួមដេញថ្លៃ ការអំពាវនាវឲ្យដាក់សំណើ និងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍​។

 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធកម្ម

ប្រធានបទឯកសារដេញថ្លៃ៖ RFPS-9153475 Third party verification of attainment of global partnership for education phase 3 results based/variable part targets by Cambodia Ministry of Education, Youth and Sport.

កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលសំណួរទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០ៈ០០ ព្រឹក  ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា