ការងារយើង

វិធីសាស្រ្តដែលយូនីសេហ្វប្រែក្លាយចក្ខុវិស័យទៅជាសកម្មភាព​ ដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារគ្រប់រូបនៅកម្ពុជា

UNICEF in Cambodia

កម្មវិធីរបស់យើងនៅកម្ពុជា

យូនីសេហ្វធ្វើការនៅកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និងសុខភាពរបស់កុមារ ការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងជួយឲ្យពួកគេសម្រេចសក្តានុពលខ្លួន​ ចាប់តាំងពីវ័យកុមារតូចរហូតដល់វ័យជំទង់។