កិច្ចការពារកុមារ

កិច្ចការពារសម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

A boy in his home in Kak Village, Kak commune, Borkeo Disctrict, Ratanakiri
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown