ការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍

ឯកសារអំពីការងារយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា៖ របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រការ សិក្សាការវាយតម្លៃ ទិន្នន័យ និងការតស៊ូមតិ

Children smile at the camera at Watanak Chhoung Leap Primary School in Sa’ang District, Kandal province on July 2, 2018.