ការស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍

ឯកសារអំពីការងារយូនីសេហ្វនៅកម្ពុជា៖ របាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រការ សិក្សាការវាយតម្លៃ ទិន្នន័យ និងការតស៊ូមតិ

Children smile at the camera at Watanak Chhoung Leap Primary School in Sa’ang District, Kandal province on July 2, 2018.

ស្វែងរកទិន្នន័យ

លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍ ឯកសារ បោះពុម្ពផ្សាយ និងឯកសារទាក់ទងនឹងកុមារ ស្ត្រី មួយចំនួននៅក្នុងបណ្ណាល័យអនឡាញរបស់ យូនីសេហ្វ

យូនីសេហ្វ ប្រមូលទិន្នន័យ​ និង​តាមដាន ស្ថានការណ៍ស្រ្តី និងកុមារនៅទូទាំង ពិភពលោក។ ស្វែងយល់បន្ថែមពី  សូចនាករប្រជាសាស្រ្តសំខាន់ៗរបស់ កម្ពុជា និងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។

ការស្ទង់មតិពហុសូចនាករ(MICS)របស់យូនីសេហ្វ ប្រើការសម្ភាសន៍តាមផ្ទះដើម្បី ប្រមូលទិន្នន័យថ្មីៗ និងព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតស្តីពី កុមារ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ MICS គឺជា ប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់នៃទិន្នន័យដែល មិនត្រូវបានគេបែងចែកទៅលើកុមារ។

កន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យនេះមានសេចក្តីសង្ខេប និង របាយការណ៍ពេញលេញនៃការវាយតម្លៃ ការសិក្សា និងការស្ទង់មតិ ដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ អង្គការយូនីសេហ្វ។ ការវាយតម្លៃទាំងនេះ កំណត់ ពីភាពពាក់ព័ន្ធ ផលប៉ះពាល់ ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផល​ និងនិរន្តរភាពនៃការងាររបស់យើង។