អនាម័យ និងទឹកស្អាត

បរិស្ថានប្រកបដោយសុខភាពល្អ សម្រាប់កុមារគ្រប់រូប

Mara, 5, is having her daily shower after school.
UNICEF Cambodia/2019/Fani Llaurado