Pravda za svako dijete

UNICEF promoviše jačanje svih aspekata sistema zaštite djeteta, uključujući jednak pristup pravdi putem procedura koje su prilagođene djeci. Aktivno pratimo primjenu zakona i politika usmjerenih na djecu i radimo na uspostavljanju sistema odgovornosti.

Justice for Children
UNICEF/Zrno

Izazov

„Pravda za svako dijete” je termin kojim su obuhvaćeni svi načini na koje se djeca susreću sa pravosudnim sistemom - bilo kao žrtve, svjedoci, navodni počinioci ili u slučajevima koji uključuju brigu, starateljstvo ili zaštitu za djecu.

Djeca u Bosni i Hercegovini se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima u ostvarivanju svojih prava. Nažalost, rijetko postoje reakcije na slučajeve kršenja prava djeteta, a još rjeđe se primjenjuje efikasan pravni lijek. Sveobuhvatna prava garantovana djeci, u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, ostaju puka forma ukoliko zemlje nemaju adekvatne pravne okvire kojima se omogućuje da djeca budu svjesna svojih prava, da su im dostupni pravni lijekovi i da mogu tražiti zaštitu ili nadoknadu za čitav niz kršenja prava koja bi mogli iskusiti.

Do danas, reformski napori u BiH su se većinom fokusirali na reakcije pravosuđa u slučajevima maloljetničkog prestupništva. Mnogo manje pažnje je posvećeno načinima na koji pravosudni sistem podržava djecu čija su prava prekršena u slučajevima kada su ona žrtve krivičnog djela.

Podaci o djeci žrtvama krivičnih djela često nisu sveobuhvatni, niti su lako dostupni. Međutim, podaci koje dostavlja Visoko sudsko i tužilačko vijeće o slučajevima koji uključuju najmanje jedno dijete žrtvu, ukazuju na to da je na stotine djece žrtava svake godine uključeno u procese krivičnog pravosuđa, te da u BiH raste broj prijavljenih krivičnih djela u kojima su žrtve upravo djeca. Teško je definisati adekvatne zaključke o krivičnom zlostavljanju djece bez sveobuhvatnijih podataka koji su razvrstani po vrsti krivičnog djela, polu i starosti žrtve. Sistemi za prikupljanje podataka trebalo bi da budu koordinirani između sistema za dječiju zaštitu i krivičnog pravosuđa, u slučajevima gdje je to moguće.

Rješenje

Postoje brojni standardi koji promovišu i zahtijevaju jednak pristup pravdi za djecu. Pravosudni sistemi bi trebalo da imaju razvijene procedure koje su prilagođene djeci, koje zagovaraju razvoj djeteta, rehabilitaciju i reintegraciju u društvo.

UNICEF BiH je kreirao program Pravda za djecu kako bi podržao napore vlasti u BiH da unaprijede pristup pravnoj zaštiti i socijalnim uslugama za djecu iz rizičnih kategorija, maloljetnike, djecu žrtve/svjedoke i djecu u građanskim postupcima. Osnovni cilj je zaštita prava djece, promovisanje prevencije i smanjenje kršenja prava.

Takođe, UNICEF podržava provedbu obuka za policiju, tužioce, sudije, advokate, socijalne službe i zdravstvene radnike kako bi se obezbijedila efikasna zaštita djece. UNICEF podstiče uspostavljanje sudskih i istražnih postupaka prilagođenih djeci, u kojima je primarno dječje pravo na zaštitu i koji su u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta i drugim, pravno neobavezujućim međunarodnim standardima, smjernicama i pravilima.

Broj maloljetničkih prekršaja u BiH opao je za oko 10% u cjelini od 2010. godine. Pad je bio veći u Tuzli i Zenici, gdje je implementiran UNICEF-ov program "Pravda za djecu" (16% i 30%).

Projekat Pravda za svako dijete

UNICEF BiH od 2010. godine aktivno radi na promociji prava djece u pravosudnom sistemu, uz podršku Vlade Švajcarske i Švedske međunarodne agencije za razvoj.

Projekat Pravda za svako dijete je došao u dobrom trenutku jer je sistem pravde za djecu u BiH prolazio kroz važne reforme, kako u pogledu prava, tako i u pogledu prakse. Usvajanje Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (2010. godine u Republici Srpskoj, 2011. u Brčko distriktu i 2014. u Federaciji BiH) stvorilo je mogućnosti za UNICEF da ojača zaštitu prava djece u pravosudnom sistemu, kako za djecu koja su optužena za krivična djela, tako i za djecu koja su žrtve i svjedoci krivičnih djela.

Prva faza projekta Pravda za svako dijete (2010 –2013.) fokusirala se na pružanje podrške provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u RS i na podršku usvajanju takvih zakona u FBiH i BD.

Druga faza projekta, koja se provodila u periodu između 2013. i 2017. godine, posvetila je veću pažnju djeci koja su žrtve/svjedoci u krivičnim postupcima i djeci u građanskim postupcima, a takođe se fokusirala na sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

Projekat je obuhvatio veliki broj partnerstava sa vladinim akterima na državnom, entitetskom i općinskom nivou, a UNICEF je sarađivao i sa nevladinim sektorom.

Rezultati projekta:

 • Podržano osnivanje opštinskih radnih grupa kao mehanizma za provođenje sekundarne i tercijarne prevencije na lokalnom nivou sa ciljem podsticanja saradnje između različitih sektora i primjene alternativnih mjera
 • Identifikovani su nedostaci u podzakonskim aktima i politikama te podržane neophodne reforme
 • Izrađeni i implementirani trening program za stručnjake iz sektora pravosuđa, policiju i socijalne radnike
 • Unapređen je monitoring, prikupljanje podataka, istraživanje i analize sekundarnih i tercijarnih preventivnih mjera
 • Poduzete aktivnosti kako bi se unaprijedili stavovi o pravdi za djecu među svim ključnim akterima
 • Realizovani programi prevencije za djecu pod rizikom razvijeni u odabranim područjima
 • Podržana reintegracija djece koja su bila u kontaktu sa pravosudnim sistemom, a posebno onih koja su služili zatvorsku kaznu, kroz unaprijeđene planove brige
 • Opremljene su institucije za djecu izloženu riziku ili u sukubu sa zakonom, čime je omogućeno bolje pružanje usluga
 • Povećan pristup efikasnijim uslugama podrške djeci žrtvama/svjedocima u parničnim postupcima
 • Identifikovani sistemski nedostaci u uslugama za djecu žrtve/svjedoke u parničnom postupku
 • Podržana i monitorirana upotreba rodno-osjetljivih i procedura prilagođenih djeci
 • Centri za pravnu pomoć su osposobljeni da identifikuju pravne potrebe djece koja su uključena u sudski postupak kao žrtve ili kao svjedoci, te da pruže pomoć, savjet ili upute na odgovarajuću uslugu
 • Informativni materijali o pristupu pravdi su prilagođeni djeci, razvijeni i raspodijeljeni

Na osnovu prethodnih dostignuća, UNICEF ima za cilj da nastavi podršku jačanju pristupa djece pravdi. Vjerujemo da će to doprinijeti povećanju broja tužilaštava i opštinskih sudova koji primjenjuju postupke prilagođene djeci, te povećanju upotrebe alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom.

 

 

Posjetite nas i na stranici www.j4c.ba

Resursi

Mel Flanagan: Svi smo odgovorni

Elmedin Muratbegović: Stroge sankcije i djeca?

Sanja Radetić Lovrić: Djeca u sukobu sa zakonom

Olga Ninković: Djeca žrtve

Priče