Monitoring prava djeteta

Svako dijete ima pravo na život, zdravlje, nediskriminaciju i razvoj svog punog potencijala.

Child Rights Monitoring
UNICEF/Panjeta

Izazov

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o pravima djeteta (CRC), Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (CRPD) i Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Relevatne državne vlasti u Bosni i Hercegovini nastoje da unaprijede prava djece u skladu sa ovim konvencijama. Ipak, još postoje nedostaci koje treba riješiti. Razumjevanje tih nedostataka otežano je odsustvom koherentnog mehanizma prikupljanja podataka o pravima djeteta u zemlji.

Mehanizmi za koordinaciju i praćenje dječijih prava u Bosni i Hercegovini postoje i treba ih ojačati i uskladiti njihovo funkcionisanje širom zemlje kako bi se snažnije ostvarila prava sve djece u Bosni i Hercegovini, uključujući i ranjivu djecu, kao šo su djeca sa poteškoćama u razvoju, romska djeca, djeca koja žive u siromaštvu, djeca izbjeglica i migranata, djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa rizikom odvajanja od svojih porodica i djeca u vanrednim situacijama.

Riješenje

UNICEF podržava jačanje mehanizma praćenja i koordinacije dječijih prava širom Bosne i Hercegovine i pruža mogućnost razmjene iskustava, naučenih lekcija i drugih informacija u oblasti dječijih prava.

UNICEF podržava nadležne organe u Bosni i Hercegovini u stvaranju pouzdanih podataka za praćenje ciljeva održivog razvoja i SDG indikatora za djecu. Na primjer, istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) se trenutno planira za implementaciju u Bosni i Hercegovini u 2019./2020. godini za ukupnu populaciju Bosne i Hercegovine i romsku populaciju u Bosni i Hercegovini. Pezultati MICS-a služe za praćenje trendova u nizu oblasti, uključijući zdravlje djece, socijalnu zaštitu, zaštitu djece i obrazovanje.

UNICEF podržava sprovođenje istraživanja, studija, evaluacija i procjena, uključujući i vanredne situacije, koje donose vrijedne podatke za planiranje i programiranje zakona. Nedavno je UNICEF podržao izradu Smjernica Bosne i Hercegovine za utvrđivanje i procjenu najboljeg interesa djeteta, alat koji će dobavljači usluga i kreatori zakona koristiti u više sektora kako bi se unaprijedila prava djece u Bosni i Hercegovini.