Šta radimo

Saznajte o našem radu i projektima

Children in kindergarten

UNICEF je bila jedna od prvih organizacija koja je reagovala nakon izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji 1991. godine. Godinu dana kasnije, tokom 1992. godine, UNICEF je otvorio svoju kancelariju u BiH. Tada je UNICEF, zajedno sa UNHCR-om i SZO-om, počeo da radi na pružanju pomoći i podrške ženama i djeci zahvaćenim krvavim sukobom. Nakon završetka rata, UNICEF je počeo da djeluje u pravcu pružanja podrške javnim institucijama i organizacijama civilnog društva u njihovim naporima da razviju usluge podrške ostvarivanju prava djece, mladih i žena. Posljednjih godina, fokus misije UNICEF-a u BiH preusmjeren je na programe razvoja.

Kancelarija UNICEF-a smještena je u Sarajevu i obavlja misiju kroz realizaciju jedinstvenog skupa programa fokusiranih na praktičnu podršku pri ostvarivanju prava djece. Određene intervencije podrazmijevaju djelovanje na različitim ciljanim lokacijama, dok se druge fokusiraju na javne politike koje utiču na cijelu zemlju. Programske aktivnosti u BiH prikazane su na mapi ispod.

 

Saznajte više o našem radu

Svako dijete napreduje

Svako dijete uči

Svako dijete ima jednake šanse u životu

Svako dijete zaštićeno od nasilja i eksploatacije

Svako dijete živi u sigurnom i čistom okruženju

UN zajednički projekti

Saznajte više o projektima u kojima učestvujemo

Djeca u BiH

UNICEF u Bosni i Hercegovini štiti prava svakog djeteta sa posebnim fokusom na najsiromašnije i najugroženije kategorije stanovništva.

Gotovo 20 odsto stanovništva Bosne i Hercegovine (BiH) čine djeca mlađa od 18 godina, a skoro jedna trećina njih živi u siromaštvu. Djeca koja žive u siromaštvu najčešće su isključena iz predškolskog i školskog obrazovanja i programa zdravstvene zaštite, a suočavaju se i sa problemima neuhranjenosti.

Iako se zdravstveni indikatori za djecu u BiH poboljšavaju, ostalo je još mnogo aktivnosti koje je potrebno realizovati. Stopa smrtnosti djece u BiH je opala - sa 11,5 smrtnih slučajeva na 1.000 rođenih u 1997. godini na šest smrtnih slučajeva na 1.000 rođenih u 2016. godini. Broj djece sa problemima u ranom fizičkom razvoju takođe je opao (sa 3.5% u 2000. na 1.6% u 2012. godini, te sa 12,1% u 2000. na 8.9% u 2012. godini).

Međutim, stopa imunizacije u BiH je i dalje relativno niska. Zaštićena od bolesti koje se mogu spriječiti, vakcinisana djeca imaju priliku da se razvijaju, napreduju i imaju bolje šanse da realizuju svoj puni potencijal. U 2012. godini, samo 68% djece u BiH je u potpunosti imunizirano, a najnoviji podaci pokazuju da se stopa smanjuje, naročito kada je riječ o vakcinaciji protiv malih boginja. Postoji mnogo izazova sa kojima se BiH suočava kada je riječ o dostizanju nivoa pune imunizacije, uključujući probleme u vezi sa snabdijevanjem i planiranjem nabavki vakcina na nivou zemlje.

Obrazovanje u ranom djetinjstvu (ECD) može postaviti temelje za kasniji uspjeh u životu, u smislu nastavka obrazovanja, blagostanja, socijalne integracije i veće mogućnosti za zaposlenje, posebno za djecu rođenu u nepovoljnim društvenim okolnostima. Broj djece od tri do četiri godine koja su uključena u predškolsko obrazovanje u BiH i dalje je izuzetno nizak, iako je u posljednjih nekoliko godina zabilježen značajan porast učešća petogodišnje djece u predškolskom obrazovanju, godinu dana prije upisa u osnovnu školu - sa 31% u 2011. na 54% u 2016. godini.

U BiH živi između 25.000 i 50.000 Roma, što ih čini najbrojnijom manjinskom zajednicom u zemlji. Romi su, nažalost, najranjivija i najugroženija manjinska zajednica. Gotovo 80% romske djece u BiH živi ispod granice siromaštva, a smrtnost novorođenčadi je tri puta veća među romskom populacijom. Samo četiri odsto romske djece je potpuno vakcinisano, a jedna trećina ne pohađa osnovnu školu.

Procjenjuje se da 6.5​% djece starosti od dvije do devet godina u BiH imaju neku vrstu invaliditeta i predstavljaju jednu od najmarginalizovanijih grupa u društvu. Neke od prepreka sa kojima se suočavaju uključuju nedostatak adekvatnih usluga i podrške, diskriminatorno zakonodavstvo, te nedostatak adekvatne obuke za nastavnike i predstavnike pravosuđa.

Konvencija o pravima djeteta (CRC) poziva države da zaštite djecu od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povreda ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije. Nažalost, prema najnovijim podacima, više od polovine djece u BiH u dobi od dvije do 14 godina podvrgnuto je nekoj vrsti nasilnog ponašanja, psihološkog ili fizičkog, od strane njihovih roditelja ili drugih odraslih članova domaćinstva.

Gdje radimo

UNICEF u Bosni i Hercegovini

UNICEF je bila jedna od prvih organizacija koja je reagovala nakon izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji 1991. godine. Godinu dana kasnije, tokom 1992. godine, UNICEF je otvorio svoju kancelariju u BiH. Tada je UNICEF, zajedno sa UNHCR-om i SZO-om, počeo da radi na pružanju pomoći i podrške ženama i djeci zahvaćenim krvavim sukobom. Nakon završetka rata, UNICEF je počeo da djeluje u pravcu pružanja podrške javnim institucijama i organizacijama civilnog društva u njihovim naporima da razviju usluge podrške ostvarivanju prava djece, mladih i žena. Posljednjih godina, fokus misije UNICEF-a u BiH preusmjeren je na programe razvoja.

Kancelarija UNICEF-a smještena je u Sarajevu i obavlja misiju kroz realizaciju jedinstvenog skupa programa fokusiranih na praktičnu podršku pri ostvarivanju prava djece. Određene intervencije podrazmijevaju djelovanje na različitim ciljanim lokacijama, dok se druge fokusiraju na javne politike koje utiču na cijelu zemlju. Programske aktivnosti u BiH prikazane su na mapi ispod.