Smanjenje rizika od katastrofa

UNICEF promoviše smanjenje rizika od katastrofa i spremnost.

Izazov

Poplave u maju 2014 djelovale su kao snažan podsjetnik ranjivosti Bosne i Hercegovine na prirodne opasnosti, kako meteorološke tako i geološke. Ukupna šteta uzrokovana poplavama u 2014. godini iznosila je oko 1,7 milijardi dolara, prema procjeni potreba za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini (Recovery Needs Assessment) 2014. postoji posebna potreba za implementacijom strategija za smanjenje rizika od katastrofa (DDR), koja posebnu pažnju posvećuju ugroženoj djeci i ženama.

Rješenje

Novi zajednički program Ujedinjenih nacija o DDR-u razvijen je 2017. godine sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta i koordinacije na nivou vlade, promovisanja multisektora smanjenja rizika i mjera spremnosti na lokacijama koje su izložene riziku, kao i smanjena ranljivosti građana pogođenih nesrećama i klimatskim promjenama.

Koristeći DDR zasnovan na zajednici, UNICEF radi sa izabranim općinama kako bi se osiguralo da djeca, njihove porodice i zajednice budu otporne na opasnosti. Kroz razvoj „Priručnika o ulozi sistema socijalne zaštite u prirpemi i odgovorima za hitne slučajeve“, inicijative za izgradnju kapaciteta i lokalnih akcionih planova za socijalnu zaštitu DDR u testnim općinama, UNICEF pomaže u integraciji rizika od katastrofa u dizajniranje, isporuku i ciljanje socijalne pomoći u slučaju narednih situacija.

Kroz svoje napore u uspostavljanju DDR-a u sektoru obrazovanja i zdravstva i jačanju spremnosti i odgovora socijalne i dječije zaštite, UNICEF nastavlja da podiže svijest, razvija procjene rizika i intervencije u ugroženim zajednicama.