Uslovi korištenja

UNICEF osigurava veb sajt UNICEF-a isključivo za lično korištenje i obrazovne svrhe.

UNICEF/H.Calkic

Korištenjem ovog veb sajta, www.unicef.org, i svih stranica u ovom domenu (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „veb sajt UNICEF-a“) prihvatate sljedeće uslove i modalitete.

UNICEF zadržava pravo da zatraži sve pravne informacije dostupne po zakonu ukoliko dođe do kršenja ovih uslova korištenja, pa i bilo kakvog kršenja prava UNICEF-a na ime i amblem UNICEF-a i njegovih prava u vezi sa podacima, umjetničkim ilustracijama, tekstom, video i audio zapisima ili slikama (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Sadržaj“) koji se nalaze na veb sajtu UNICEF-a.

Ime i amblem UNICEF-a

Ime i amblem UNICEF-a su isključivo vlasništvo UNICEF-a. Oni su zaštićeni po međunarodnom pravu. Neovlašteno korištenje je zabranjeno.

Oni se ne smiju kopirati niti reprodukovati ni na koji način bez prethodne pisane dozvole UNICEF-a.

Zahtjeve za dobijanje ove dozvole treba da nam pošaljete tako što ćete obilježiti opciju za dobijanje dozvole za korištenje autorskih prava u okviru našeg obrasca za povratne informacije.

Web stranica UNICEF-a

UNICEF osigurava web stranica  UNICEF-a isključivo za lično korištenje i obrazovne svrhe.

Za svako drugo korištenje, pa i reprodukciju ili prevod teksta koji je veći od de minimis dijela Sadržaja web stranice UNICEF-a ili korištenje koje ne podrazumijeva lične ili obrazovne svrhe, neophodno je prethodno dobiti izričitu pisanu dozvolu UNICEF-a.

Zahtjeve za dobijanje ove dozvole treba da nam pošaljete tako što ćete obilježiti opciju za dobijanje dozvole za korištenje autorskih prava u okviru obrasca za povratne informacije i navesti sve pojedinosti predloženog korištenja.

Kompletan Sadržaj na web stranici UNICEF-a je zaštićen zakonom, što po potrebi obuhvata i zakone o autorskim pravima.

UNICEF bira Sadržaj web stranice UNICEF-a na osnovu vlastitih kriterijima i po vlastitom nahođenju.

UNICEF zadržava pravo da u svakom trenutku promjeni ili ukine bilo koji aspekt ili karakteristiku web stranice UNICEF-a, uključujući, ali ne samo, ove uslove korištenja, vrijeme raspoloživosti i opremu koja je neophodna za korištenje.

Korištenje posebnih oznaka za zemlje ili teritorije ne podrazumijeva nikakav stav UNICEF-a u pogledu pravnog položaja dotičnih zemalja ili teritorija, njihovih vlasti i ustanova ili demarkacije njihovih granica.

Pominjanje imena konkretnih kompanija ili proizvoda (bilo da su navedeni onako kako su registrirani ili nisu) ne podrazumijeva nikakvu namjeru da se prekrše vlasnička prava, niti to treba tumačiti kao podršku ili preporuku od strane UNICEF-a.

Ujedinjene nacije i UNICEF odbacuju svaku financijsku ili drugu odgovornost koja bi mogla proisteći iz korištenja web stranice UNICEF-a ili Sadržaja web stranice UNICEF-a.

Ujedinjene nacije, UNICEF, njihovi zaposleni i podugovarači neće biti odgovorni ni za financijske ni za bilo koje druge posljedice koje bi mogle proisteći iz korištenja Sadržaja web stranice UNICEF-a, uključujući neprikladno, nepodesno ili prevarno korištenje takvog Sadržaja.

Ne daju se nikakve garancije bilo koje vrste u vezi sa web stranicom UNICEF-a, uključujući odgovornost za zaražavanje virusom ili neku drugu kontaminaciju ili zaražavanje bilo čim što ima destruktivna svojstva.

Druge web stranice

Web stranica UNICEF-a se može linkom povezati sa drugim web stranicama koji nisu pod kontrolom UNICEF-a.

UNICEF osigurava takve linkove samo iz praktičnih razloga i uključivanje takvih linkova ne označava podršku ili odobravanje bilo koje web stranice, proizvoda ili usluge od strane UNICEF-a.

UNICEF ne preuzima nikakvu financijsku ili drugu odgovornost u pogledu takvih web stranica, uključujući, na primjer, financijsku ili drugu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo koje informacije, podatka, mišljenja, savjeta ili izjava datih na takvim web stranicama.

Nacrti rezolucija

Na web stranici UNICEF-a mogu se nalaziti nacrti rezolucija ili nacrti za diskusiju načelnih dokumenata UNICEF-a. Komentari i sugestije su dobrodošli, ali njih u svakom slučaju treba uputiti direktno UNICEF-u, tj. ne treba ih postavljati na web stranicu UNICEF-a.

UNICEF osigurava ove dokumente kao doprinos diskusiji o značajnim pitanjima koja utiču na djecu i porodice, kao i da bi dobio podršku kroz širenje i produbljivanje opsega konzultacija koje sprovodi ova Organizacija.

Takvi dokumenti ne predstavljaju definitivan stav ove Organizacije o dotičnim pitanjima i ne treba ih tako predstavljati. Nacrti rezolucija se ne smiju citirati, niti na neki drugi način koristiti, van veb sajta UNICEF-a.

Interaktivni dijelovi web stranici UNICEF-a

Na web stranici UNICEF-a mogu se nalaziti oglasne table, sobe za četovanje (chat rooms), pristup mailing listama ili druga sredstva za razmjenu poruka ili komunikaciju.

Korisnik je saglasan da, prilikom korištenja takvih sredstava, neće činiti ništa od dole navedenog:

(a) klevetati, zlostavljati, uznemiravati, proganjati, prijetiti niti na neki drugi način kršiti zakonska, moralna ni ljudska prava drugih lica (kao što su pravo na privatnost i obavještavanje);

(b) objavljivati, postavljati, distribuirati ili širiti klevetnički, opsceni, nepristojan ili nezakonit materijal ili informacije ili materijal ili informacije koji krše prava;

(c) aploudovati niti kačiti fajlove koji sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu (ili pravom na privatnost) osim ukoliko korisnik ne posjeduje ili ne kontroliše pomenuta prava ili je pribavio sve neophodne saglasnosti;

(d) aploudovati niti kačiti fajlove koji sadrže viruse, oštećene fajlove niti bilo koji drugi sličan softver ili programe koji mogu ugroziti rad računara drugog lica;

(e) brisati nazive autora, pravna obavještenja ili vlasničke oznake ili etikete na bilo kojem fajlu koji se aplouduje;

(f) falsifikovati poreklo ili izvor softvera ili drugog materijala koji se nalazi u fajlu koji je aploudovan;

(g) reklamirati ili nuditi da proda robu ili usluge niti sprovoditi ili prosljeđivati ankete, nagradne igre ili lančane poruke; kao ni

(h) preuzimati fajlove koje postavi drugi korisnik kojeg korisnik poznaje, ili bi bilo logično da ga poznaje, a koji se ne mogu legalno distribuirati na takav način. UNICEF zadržava apsolutno pravo da bez obavještavanja korisnika obriše bilo koji materijal koji se postavi na web stranicu UNICEF-a.

UNICEF ne prihvata nikakvu financijsku ni drugu odgovornost u pogledu postupanja bilo kojeg korisnika u vezi sa pomenutim sredstvima niti za bilo koji materijal koji dostave korisnici i bude vidljiv na web stranici UNICEF-a, uključujući, na primjer, financijsku ili drugu odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kojih informacija, podataka, mišljenja, savjeta ili izjava datih u okviru takvog materijala.

Ukoliko imate neka pitanja o gore navedenom, molimo da se obratite UNICEF-u.

Hvala.