Politika objavljivanja informacija

UNICEF smatra da je javna dostupnost informacija ključna komponenta efikasnog učešća svih aktera

Politika objavljivanja informacija
UNICEF/Panjeta

1. U ovoj Izvršnoj direktivi utvrđena je Politika otkrivanja informacija Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija („UNICEF“).

Svrha

2. UNICEF redovno obezbjeđuje javnosti podatke o svojim programima i aktivnostima. UNICEF smatra da je javna dostupnost informacija ključna komponenta efikasnog učešća svih aktera, pa i opće javnosti, u ostvarivanju njegovih ciljeva i obaveza. UNICEF prepoznaje činjenicu da postoji pozitivna uzajamna veza između transparentosti (pa i kroz razmjenu podataka) i povjerenja javnosti u razvojni radi akcije za obezbjeđivanje humanitarne pomoći koje podržava UNICEF.

3. Rukovodstvo UNICEF-a je odgovorno Izvršnom odboru UNICEF-a, koji se sastoji od Država članica Ujedinjenih nacija i dio je Ekonomskog i socijalnog savjeta Ujedinjenih nacija. Rukovodstvo UNICEF-a smatra da javna dostupnost podataka UNICEF-a dalje unaprjeđuje transparentnost i odgovornost UNICEF-a.

4. Ciljeve Politike otkrivanja informacija (ove „Politike“) je da se obezbjedi da podaci u vezi sa programima i aktivnostima UNICEF-a budu dostupni javnosti, shodno ograničenjima izloženim u ovoj Politici. Kao što je navedeno u Izvještaju o sistemu odgovornosti u okviru UNICEF-a – dokument br. E/ICEF/2009/15 koji je objavio Izvršni odbor UNICEF-a („Izveštaj o odgovornosti“), „UNICEF će javnosti obezbjeđivati pouzdane i blagovremene informacije o postojećim uslovima, odlukama i postupcima u vezi sa aktivnostima organizacije, i to na lako dostupan, vidljiv i razumljiv način, osim ukoliko se informacije ne smatraju povkerljivim.’

 

Definicija „informacija/podataka“

5. Za potrebe ove Politike, „informacije/podaci“ označavaju svaki proizvedeni sadržaj, bez obzira na medijum (papirna forma, elektronska forma ili zvučni, vizuelni ili audiovizuelni zapis), u vezi sa bilo kojim pitanjem koje se tiče politika, aktivnosti i odluka UNICEF-a.

 

Opseg primjene ove politike

6. Ova Politika se primjenjuje na sve informacije koje posjeduje UNICEF.

 

Opšti princip pristupa informacijama

7. Informacije treba da budu dostupne i otkrivene, shodno ograničenjima izloženim u ovoj Politici.

 

Dostupnost informacija

8. Informacije dostupne javnosti stavljaju se na raspolaganje –u onoj mjeri u kojoj je to moguće, razumno i praktično – na jednom ili više javno dostupnih web stranica UNICEF-a ili web stranica Sistema Ujedinjenih nacija (kao što su javno dostupne web stranice koje održava Tim Ujedinjenih nacija za određenu zemlju). U Aneksu A se navodi spisak odabranih informacija koje su trenutno dostupne javnosti (ili koje se redovno stavljaju na raspolaganje javnosti) putem različitih kanala, pa i putem globalne web stranice UNICEF-a i web stranice pojedinačne Kancelarije UNICEF-a u određenoj zemlji ili web stranice Tima UN za određenu zemlju.

 

Ograničeni pristup informacijama

9. Ova Politika ne obuhvata podatke u neobrađenom („sirovom“) obliku, bilo da su oni u papirnoj ili elektronskoj formi. UNICEF nije u mogućnosti da odgovori na zahtjeve koji podrazumevaju odabir i/ili manipulaciju podataka radi kreiranja sadržaja.

10. Poverljive informacije ne podležu otkrivanju. U Izvještaju o odgovornosti, koji je odobrio Izvršni odbor UNICEF-a, zahtjeva se da se sljedeće kategorije podataka klasifikuju kao „Poverljive informacije“:

 • Informacije dobijene od trećih lica ili poslate trećim licima za koje se očekuje da budu držane u tajnosti;
 • Informacije čije otkrivanje može da ugrozi sigurnost ili bezbjednost bilo kojeg pojedinca, da prekrši njegova ili njena prava ili da naruši njegovu ili njenu privatnost;
 • Informacije čije otkrivanje može da ugrozi bezbjednost Država članica ili naruši sigurnost ili pravilno sprovođenje bilo koje akcije ili aktivnosti organizacije;
 • Informacije zaštićene klauzulom o poverljivosti ili regulatornim postupkom ili informacije koje izlažu organizaciju pretjeranom riziku od parničenja ili koje se tiču internih revizija i istraga;
 • Interni dokumenti koji se razmjenjuju unutar kancelarije ili između kancelarija, koji obuhvataju i email poruke i nacrte dokumenata;
 • Komercijalni podaci, ukoliko bi njihovo otkrivanje ugrozilo bilo finansijske interese organizacije ili finansijske interese drugih uključenih strana;
 • Informacije za koje organizacija smatra da bi, ukoliko se otkriju, ozbiljno narušile dijalog o politici sa nekom Državom članicom ili partnerom koji sprovodi određenu aktivnost; i
 • Druge vrste informacija koje se moraju smatrati povjerljivim zbog svog sadržaja ili okolnosti u kojima su kreirane ili saopštene.

Definiciju „Povjerljivih informacija/podataka“ treba razumjeti tako da se otkrivanje informacija podržava u maksimalnoj mjeri u kojoj se ne krši ova Politika.

11. Ukoliko samo dio informacija iz određenog zahteva za otkrivanje podliježe jednom od ograničenja navedenih u ovoj Politici, UNICEF može, po sopstvenom nahođenju, odlučiti da preostali dio informacija iz datog zahtjeva bude otkriveni, preduzeće odgovarajuće mjere da očuva poverljivost informacija koje se ne otkrivaju.

12. Odluke Izvršnog odbora UNICEF-a, kao i druge politike, procedure ili prakse UNICEF-a ili Ujedinjenih nacija, mogu sadržati ograničenja u pogledu otkrivanja informacija. To obuhvata, ali ne samo, i odluku br. 2009/8 Izvršnog odbora UNICEF-ao otkrivanju izvještaja interne revizije UNICEF-a isključivo Državama članicama. Neće se smatrati da ijedna odredba iz ove Politike ili u vezi sa ovom Politikom na bilo koji način skraćuje, modifikuje ili ukida primenu ovih odluka Izvršnog odbora UNICEF-a ili druge politike, procedure ili prakse UNICEF-a ili Ujedinjenih nacija.

 

Privilegije i imuniteti Ujedinjenih nacija i UNICEF-a

13. Nijedna odredba u ovoj Polici ili u vezi sa njom neće se smatrati odricanjem, izričitim ili implicitnim, od bilo kakvih privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija i agencija te organizacije, bilo u skladu sa Konvencijom o privilegijama i imunitetu Ujedinjenih nacija iz 1946. godine ili u skladu sa nekim drugim dokumentom. Ne ograničavajući opšti karakter prethodne rečenice, otkrivanje informacija u cilju odgovaranja na zahtjev za otkrivanje neće predstavljati odricanje, izričito ili implicitno, od bilo kakvih privilegija i imuniteta Ujedinjenih nacija i agencija te organizacije, bilo u skladu sa Konvencijom o privilegijama i imunitetu Ujedinjenih nacija iz 1946. godine ili u skladu sa nekim drugim dokumentom.

 

Obrada zahtjeva za dostavljanje informacija

14. Bilo koje lice ili organizacija mogu poslati zahtjev za otkrivanje informacija UNICEF-a koje nisu poverljive prirode, a koje se ne mogu na neki drugi način pronaći na javnim web stranicama UNICEF-aili web stranicama Sistema Ujedinjenih nacija.

15. Zahtjeve za dostavljanje informacija treba da obrađuje direktor relevantne kancelarije UNICEF-a u određenoj zemlji ili regionu ili direktor sjedišta. Sve upite u vezi sa medijima treba da obrađuju zaposleni UNICEF-a zaduženi za komunikacije.

16. Službenik UNICEF-a zadužen za obradu zahtjeva za dostavljanje informacija koje mogu biti poverljive prirode treba da zatraži smjernice od pravnog savjetnika UNICEF-a koji radi u Kancelariji izvršnog direktora u Sjedištu u Njujorku i, po potrebi, od Direktora Direkcije za nabavku koja se nalazi u Kopenhagenu (ukoliko se zahtev tiče odnosa sa dobavljačima ili pitanja u vezi s nabavkom) ili od Direktora Direkcije za ljudske resurse koja se nalazi u Sjedištu u Njujorku (ukoliko se zahtev odnosi na pitanja u vezi sa ljudskim resursima).

17. Svi zahtjevi za dostavljanje informacija se obrađuju u što kraćem roku. Podnosilac zahtjeva treba da očekuje potvrdu prijema zahtjeva u roku od deset (10) radnih dana (u Njujorku). U zavisnosti od stepena složenosti zahtjeva, UNICEF će nastojati da obradi sve zahtjeve u roku od trideset (30) dana nakon dostave potvrde prijema. Kada su u pitanju zahtjevi za dostavljanje informacija koji iziskuju reprodukciju materijala, UNICEF može naplatiti taksu na ime troškova materijala i radne snage, o čemu će obavijestiti podnosioca zahteva, a pomenutu taksu treba platiti unaprijed.

18. UNICEF može odbiti da ispuni deo zahteva ili može odbaciti zahtev u potpunosti, i to:

 • U skladu sa ograničenjima navedenim ili pomenutim u ovoj Politici;
 • Ukoliko UNICEF smatra da bi zahtjev angažovao previše resursa UNICEF-a; ili
 • Ukoliko UNICEF procijeni da je zahtjev neozbiljan.

19. Ukoliko zahtjev bude odbijen, podnosilac zahtjeva može zatražiti preispitivanje odluke tako što će uputiti dopis Zamjeniku izvršnog direktora UNICEF-a za upravljanje. Zamjenik izvršnog direktora za upravljanje će razmotriti način na koji je zahtev za dostavljanje informacija obrađen i donijeće odluku o daljem postupanju. Pomenuto ponovno razmatranje bi, u redovnim okolnostima, trebalo da se završi u roku od šezdeset (60) dana od dostavljanja takvog zahtjeva. Podnosilac zahtjeva će biti obaviješten o ishodu ponovnog razmatranja i neće biti neophodno da mu se dostavi detaljno obrazloženje ishoda ponovnog razmatranja.

 

Reprodukovanje informacija

20. Sprovođenje ove Politike podliježe postojećim pravilima o intelektualnom vlasništvu i drugim vlasničkim pravima uključujući, ali ne samo, patente, autorska prava i zaštitne znake, koji, između ostalog, mogu i ograničiti pravo trećeg lica da vrši reprodukovanje informacija ili da ih koristi.

 

Jezici

21. Ovaj dokument je na raspolaganju na radnim jezicima UNICEF-a: engleskom, francuskom i španskom. Ovaj dokument se može naknadno prevesti i na druge zvanične jezike Ujedinjenih nacija.

 

Klauzula o odbijanju odgovornosti

22. Ne daje se nikakva izjava niti garancija, ni izričito ni implicitno, u pogledu kompletnosti ili tačnosti informacija koje obezbijedi UNICEF. Podnosilac zahtjeva će pažljivo koristiti informacije koje dobije od UNICEF-a. UNICEF neće biti odgovoran ni za kakav direktan ili indirektan gubitak koji može da proistekne iz korištenja informacija.

 

Završne odredbe

23. Politika bezbijednosti informacija UNICEF-a, koja je zvanično objavljena u Izvršnoj direktivi br. CF/EXD/2003/23, ovim putem se poništava.

24. Ova Politika stupa na snagu na datum izdavanja ove Izvršne direktive.

Dana 16.septembra 2010. godine

 

ANEKS A

Pregled podataka UNICEF-a dostupnih na posebnim web stranicama UNICEF-a ili Ujedinjenih nacija

Velika količina podataka o upravi, programima i aktivnostima UNICEF-a dostupna je na globalnoj web stranici UNICEF-a (www.unicef.org), kao i web stranicama kancelarija UNICEF-a u pojedinačnim zemljama.

U nastavku teksta je spisak odabranih podataka, koji obuhvata i podatke koji se redovno ažuriraju.

 

I. Podaci o programima UNICEF-a

 • Srednjoročni strateški plan UNICEF-a je dostupan na globalnoj web stranici UNICEF-a.
 • Programi za pojedinačne zemlje. Ovi Programi su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-a i dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a u odjeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Međudržavni programi. Međudržavni programi su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-a i dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a u odjeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Godišnji izvještaji nacionalnih kancelarija, regionalnih kancelarijai direkcija u sjedištu organizacije. Godišnji izvještaji koje pripremaju nacionalne i regionalne kancelarije UNICEF-a i direkcije u sjedištu (u kojima se ovi izvještaji pripremaju) dostupni su na javnim web stranicama UNICEF-a, počevši od godišnjih izvještaja za 2010. godinu.
 • Izvještaji o evaluaciji. Pregled aktivnosti evaluacije u okviru UNICEF-a se sačinjava na godišnjem nivou i dostavlja se Izvršnom odboru UNICEF-a. Ovi izvještaji su javni dokumenti Izvršnog odbora UNICEF-a i dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a u odjeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.

 

II. Podaci o aktivnostima UNICEF-a

 • Izvršni odbor UNICEF-a. Podaci o radu Izvršnog odbora UNICEF-a i njegovim sastancima (uključujući osnovnu dokumentaciju i odluke) dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a u odjeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”.
 • Izvršna kancelarija UNICEF-a. Izjave i govori Izvršnog direktora dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a.
 • Finansijski podaci UNICEF-a. Sva relevantna dokumentacijao budžetu UNICEF-a, koji odobrava Izvršni odbor UNICEF-a, uključujući finansijski izvještaj i završne račune nakon revizije, godišnji pregled finansijske situacije, kao i izvor finansiranja, i godišnji izvještaj Kancelarije UNICEF-a za internu reviziju, dostupni su na globalnoj web stranici UNICEF-a u odeljku pod nazivom „Dokumenti Izvršnog odbora”. UNICEF-ovi završni računi koji su prošli reviziju takođe se objavljuju i postavljaju svake druge godine na web stranici Generalne skupštine UN.
 • Direkcija za nabavkuu okviru UNICEF-a. UNICEF objavljuje (a) svoje pozive za podnošenje ponuda za najveće međunarodne nabavke; i (b) svoje dodijeljene međunarodne ugovore. Ovi dokumenti se objavljuju na web stranici Direkcije UNICEF-a za nabavku i na Globalnom tržištu UN-a. Na web stranici  Direkcije UNICEF-a za nabavku objavljuju se i godišnji podaci o nabavci razvrstani po dobavljaču, državi, količini, vrsti usluga/robe, itd.
 • Politike i procedure UNICEF-a. Politike i procedure UNICEF-a se postepeno postavljaju na globalnu web stranicu UNICEF-a.