Romska djeca

Zalaganje za unapređenje uslova života Roma u BiH zastupljeno je u svim ključnim programima UNICEF-a. Kroz dijalog sa partnerima u javnim institucijama i predstavnicima civilnog društva, stalno potvrđujemo da su prava romske djece jedan od prioriteta.

Roma Children
UNICEF/Budimir

Izazov

Prema službenim procjenama, u BiH živi između 25.000 i 50.000 Roma. Oni su prepoznati kao najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, dok se uslovi u kojima živi većina romskih porodica u BiH mogu okarakterisati kao stanje hroničnog, višedimenzionalnog siromaštva.

Jaz između Roma i većinskog stanovništva, u smislu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite, veoma je izražen, a žene pripadnice romske populacije nalaze se u posebnom teškom položaju.

Ključni pokazatelji za romsku djecu govore da je kod ove djece tri puta veća vjerovatnoća da će živjeti u siromaštvu nego kod njihovih vršnjaka koji nisu romskog porijekla, pet puta je vjerovatnije da će biti neuhranjeni, a dvostruko više su skloni zaostajanju u rastu. Stopa upisa u osnovnu školu kod njih je manja za trećinu nego kod njihovih vršnjaka koji nisu romskog porijekla, a stopa imunizacije iznosi samo četiri posto u poređenju sa 68 posto kod većinskog stanovništva.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) o romskoj populaciji za 2011. i 2012. u BiH je pokazalo da:

 • Stopa smrtnosti novorođenčadi među Romima iznosi 24 na 1.000 živorođene djece, dok je vjerovatnoća umiranja djece prije pete godine života oko 27 na 1.000 živorođene djece.
 • 21 posto romske djece je niskog rasta, dok osam procenata djece ozbiljno zaostaje u rastu.
 • Organizovane programe obrazovanja u ranom djetinjstvu pohađa samo dva procenta romske djece uzrasta od 36 do 59 mjeseci, dok je svega četiri procenta romske djece koja pohađaju prvi razred osnovne škole pohađalo predškolsku ustanovu u prethodnoj godini.
 • Prvi razred pohađa samo polovina romske djece koja su dovoljno stara da upišu osnovnu školu (47 procenata).
 • Preko polovine romske djece uzrasta od dvije do 14 godina bilo je izloženo nekom obliku psihičkog ili fizičkog kažnjavanja od strane njihovih roditelja ili drugih odraslih članova domaćinstva.

Rješenje

UNICEF BiH, u saradnji sa partnerima, pruža podršku Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u provođenju Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS) o Romima u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH.

Četvrti ciklus globalnog istraživanja MICS u 2011. i 2012. godini po prvi put je obuhvatio posebno istraživanje o zdravlju, prehrani, obrazovanju, dječjoj zaštiti i drugim pokazateljima povezanim sa životom Roma u BiH.

Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, BiH se obavezala da će poštovati i garantovati svakom djetetu prava navedena u ovoj Konvenciji bez ikakve diskriminacije u pogledu njihove rase, boje kože, pola, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog, etničkog ili socijalnog porijekla, imovinskog statusa, invaliditeta, rođenja ili drugog statusa.

Istraživanjem su identifikovani kako nedostaci, tako i kapaciteti za institucionalni odgovor na nepovoljan položaj Roma, te je istaknuta važnost uloge Roma u učešću i ostvarivanju uticaja na izradu, implementaciju, monitoring i evaluaciju mjera usmjerenih na poboljšanje njihovog položaja.

Kao odgovor na velike razlike u jednakopravnosti, UNICEF BiH već duži niz godina afirmiše jednake mogućnosti za svako dijete u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti i drugim uslugama, posvećujući naročitu pažnju potrebama najugroženije djece, među kojima su i romska djeca.

Kroz saradnju sa partnerima iz vlasti i predstavnicima civilnog društva, UNICEF potvrđuje da su romska djeca jedna od prioritetnih grupa, što podrazumijeva da u svojim istraživanjima, zagovaranju, savjetovanju o politikama i programima stavlja naglasak na njihova prava.

Prioriteti UNICEF-a u BiH, kada je riječ o posvećenosti poboljšanju životnih uslova i socijalne inkluzije romske djece, podrazumijevaju sljedeće aktivnosti:

 • Sarađujemo sa partnerima kako bi se povećao obuhvat kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i podržala inkluzija Roma u osnovno i srednje obrazovanje.
 • Promovišemo usluge podrške za razvoj u ranom djetinjstvu kroz kućne posjete i edukaciju roditelja, uključujući i romske porodice.
 • Radimo na obezbjeđivanju pristupa kvalitetnim inkluzivnim zdravstvenim uslugama za žene i djecu romskog porijekla.
 • Podržavamo ciljane programe dopunske imunizacije protiv bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama, kao što je na primjer, dječija paraliza.
 • Podržavamo prikupljanje podataka i analize radi boljeg razumijevanja situacije u kojoj žive Romi, kako bismo mogli uticati na javne politike.
 • Zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavili smo Smjernice za poboljšanje položaja romske djece u BiH koje omogućavaju efikasnije djelovanje u cilju smanjivanja socijalne isključenosti za romsku populaciju.