Socijalna zaštita

UNICEF promoviše i podržava rad multisektoralnih komisija, jačanje kapaciteta lokalnih centara za socijalni rad i pružanje usluga najranjivijoj djeci, kao što su dnevni centri za djecu sa poteškoćama u razvoju, porodično savjetovanje, kućna njega itd.

Social Protection
UNICEF/Calkic

Izazov

Na globalnom nivou, previše djece živi u siromaštvu, jer čine skoro polovinu svih ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu. Djeca su nesrazmjerno pogođena siromaštvom. Siromaštvo utiče na djecu u trenutku kad se djeca nalaze u njemu, a ima i dugoročne posljedice. Skoro jedno u troje djece (31 posto) u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu zasnovanom na potrošnji. Siromašna djeca su znatno više uskraćena u svim dimenzijama prema rezulatima analize višestrukog preklapanja deprivacije u Bosni i Hercegovini (2015).

Glavni izazovi za socijalne usluge i socijalne službe su decentralizacija, odgovornost, standardi i finansiranje. Uprkos relativno visokim izdavanjima PDP-a socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini, sredstva nisu dobro usmjerena, a postoji mogućnost poboljšanja efikasnosti u programima zaštite djece i spriječavanja i ublažavanja siromaštva. Pored toga, potencijal transfera gotovine ne može se ustvariti zbog ograničenja pokrića siromašnih. Osim toga, transferne vrijednosti su suviše niske da bi se ostvarila stvarna razlika u životima korisnika.

Za djecu koja doživljavaju diskriminaciju i isključenje zbog poteškoća u razvoju, pola, etničke pripadnosti ili jezika, siromaštvo potkrepljuje i pogoršava nedostatke povezane sa marginalizovanom grupom i obrnuto.

Specifične potrebe mladih rijetko su u fokusu sistema socijalne zaštite, iako neuspjeh ulaganja u mlade može imati dugoročne implikacije za društvo. Nedostatak formalne radne historije, koja je rezultat njihovog uzrasta i visokog stepena učešća u neformalnom sektoru, značajno otežava pristup mladim ljudima socijalnoj zaštiti.

Rješenje

UNICEF Bosna i Hercegovina se zalaže za tekuće reforme socijalne zaštite. To uključuje preusmjeravanje resursa ka novčanim sredstvima za djecu ili širenje pokrića među ranjivim grupama (npr. pomaganje djeci sa poteškoćama u razvoju, proširenje na adolescente, osiguravanje većeg obuhvata djece). UNICEF zagovara i mobiliše zainteresovane strane koje vode reforme socijalne zaštite i sazivaju aktere da šire najbolje prakse i razmjenu znanja.

Integrisani sistemi socijalne zaštite i inkluzije su ojačani u 34 posto općina u zemlji, što rezultira u preko 1.300 najugroženije djece i porodica koje imaju koristi od čitavog spektra socijalnih usluga, kao što su usluge vrtića za djecu sa poteškoćama u razvoju i mobilne terenske službe sa Rome i djecu sa sela koja ne idu u školu.

U okviru Programa unapređenja socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) i drugih inicijativa podržanih od strane Delegacije Evropske Unije, nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini i UNICEF zajednički su razvili i primjenili model socijalne zaštite i inkluzije (SPI) u jednoj trećini općina.

SPI model je sveobuhvatna, višestruka i dugoročna intervencija sa postepenim ciljevima u ključnim oblastima politike i usluga za socijalnu zaštitu i inkluziju za djecu. Dizajniran je tako da pomogne u iskorjenjivanju socijalne isključenosti, siromaštva djece, diskriminacije i nejednakosti, kako bi svima pomogli u pristupu osnovnim socijalnim uslugama u zajednicama i da bi se ispunile međunarodne obaveze vezane za dječja prava.

systemic approach

Model se fokusira na:

  • jačanju multisektorske saradnje, uključujući stručnost pružalaca socijalnih usluga,
  • poboljšanju implementacije politike socijalne zaštite i inkluzije djece i porodica,
  • uključivanju djece i mladih kao agenata promjene,
  • izgradnji inovativnih usluga i pristupa socijalnoj i dječjoj zaštiti, ranom djetinstvu i inkluzivnom obrazovanju,
  • podsticanju sistema saradnje i upute između donosilaca odluka, pružaoca usluga i drugih relevantnih institucija koje rade na zaštiti ugrožene djece.

Cilj strategije za socijalnu zaštitu i inkluziju je da dostigne 50 posto općina u Bosni i Hercegovini. Da bi se postigao ovaj cilj, SPI model zahtijeva jačanje saradnje između različitih sektora, posebno obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, finansija, pravosuđa i unutrašnjih poslova – svih koji rade kako sa civilnim društvom, tako i sa privatnim sektorom.

UNICEF će promovirati i proširiti SPI model podržavajući rad multisektoralnih komisija, jačanje kapaciteta lokalnih centara za socijalni rad i pružanje usluga najranjivijoj djeci, kao što su dnevni centri za djecu sa poteškoćama u razvoju, porodično savjetovanje, kućna njega itd.