Situaciona analiza o položaju djece sa poteškoćama u Bosni i Hercegovini

Vizija UNICEF-a je izgraditi svijet koji svakom djetetu omogućava zdravo i zaštićeno odrastanje i obrazovanje kako bi ostvarilo svoj puni potencijal.

Situation Analysis of Children with Disabilities in BiH
UNICEF/A. Kapetanovic

Naglašeno

Glavni cilj ove situacione analize je da na osnovu dostupnih podataka i istraživanja vezanih za ovu temu u zemlji sažeto iznese činjenice o položaju djece sa poteškoćama u razvoju u BiH s aspekta ostvarivanja univerzalnih prava zaštićenih Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Istraživanje je započelo pregledom dostupne literature o djeci sa poteškoćama u BiH. Nalazi su zatim nadopunjeni prikupljanjem kvalitativnih podataka putem 32 intervjua sa ključnim osobama i 56 fokus grupa održanih na 14 lokacija tokom oktobra i novembra 2016. godine. Intervjui su vođeni s ključnim vladinim akterima nadležnim za realizaciju i nadzor nad realizacijom prava djece sa poteškoćama, koji su bili dostupni, i s ključnim akterima u nevladinom sektoru. Fokus grupe su pružile geografski reprezentativan pregled stanja, a djeca iz manjinskih grupa su bila pozvana na učešće. Provedena je uzročno-posljedična analiza i analiza odrednica, u velikoj mjeri uporedo, te izvršeno razvrstavanje prikupljenih podataka u najvećoj mogućoj mjeri. 

Situaciona analiza o položaju djece sa poteškoćama u BiH
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski

Preuzmi izvještaj

(PDF, 1,34 MB)