Situaciona analiza: Djeca bez roditeljskog staranja

Situaciona analiza o djeci pod rizikom od gubitka porodične brige i djeci bez roditeljskog staranja u BiH

SitAn Children Without Parental Care
UNICEF/I. Kapetanovic

Naglašeno

Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama, djeca bez roditeljskog staranja, djeca pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca sa poteškoćama u razvoju često su među najranjivijim grupama društva. UNICEF u Bosni i Hercegovini podržava nadležna ministarstva u nastavku reforme brige o djeci. Fokus je na jačanju modela i kapaciteta za prevenciju razdvajanja porodica, za pružanje alternativne porodične i brige u zajednici i na podržavanju transformacije ustanova za brigu o djeci u usluge koje će pružiti pomoć i podršku djeci i porodicama.


UNICEF je naručio izradu ove situacione analize kako bi se snimilo trenutno stanje položaja djece bez roditeljskog staranja i djece pod rizikom od gubitka porodične brige u BiH. Ova grupa djece često ostaje „skrivena“ pa su raspoloživi pouzdani podaci o svakom aspektu njihovih života ograničeni, od njihove zaštite prema važećim politikama i zakonima, preko usluga kojima mogu pristupiti pa sve do društvenih normi i praksi u njihovom okruženju i njihovih porodica koje, iz različitih razloga, mogu biti okarakterizirane kao porodice „pod rizikom“.

Nadamo da će ova situaciona analiza podići svijest o ovom pitanju i pokrenuti ciljano i zajedničko djelovanje svih nas koji smo odgovorni za dobrobit i zaštitu djece. UNICEF i Evropska unija su zajedno finansirali ovu analizu u sklopu našeg generalnog i kontinuiranog partnerstva koje za cilj ima osigurati zaštitu i brigu za svu djecu. Zahvalni smo Delegaciji EU na uloženim naporima, općenito i u sklopu procesa pridruživanja EU, i na izuzetno aktivnom zalaganju za prava djece u BiH. Vjerujemo da će nalazi i preporuke ove situacione analize pružiti informacije potrebne za proces planiranja i odlučivanja svih aktera, s ciljem unapređenja života sve djece u Bosni i Hercegovini koja odrastaju bez svojih roditelja i porodica. Dokazi sa svih strana svijeta nam govore da svako dijete treba porodicu da bi raslo, razvijalo se i ostvarilo svoj puni potencijal.

Situaciona analiza: Djeca bez roditeljskog staranja
Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski