Zaustavljanje nasilja nad djecom

U BiH, UNICEF ima za cilj smanjenje nasilja u porodici, školi, zajednici i u digitlanom prostoru. Namjera nam je i da prekinemo šutnju o ovoj skrivenoj epidemiji.

UNICEF/Calkic

Izazov

Nasilje ima razarajući uticaj na djecu. Pored neposrednih rizika za njihov život i fizičko zdravlje, nasilje ugrožava emocionalnu dobrobit djece i njihovu perspektivu. Nasilje se, takođe, može prenijeti iz jedne generacije u drugu, jer djeca koja pretrpe nasilje mogu steći utisak da je takvo ponašanje "normalno" i društveno prihvatljivo.

Konvencija o pravima djeteta (CRC) poziva države da zaštite djecu od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije.

Nasilje je svakodnevna realnost hiljade djece širom Jugoistočne Evrope. Podaci pokazuju da je više od polovine dječaka i djevojčica u dobi od dvije do 14 godina (u nekim zemljama, više od 70%) najmanje jednom bilo izloženo nekom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane članova porodice. Mnogoj djeci je i dalje izuzetno teško razgovarati sa drugim ljudima o nasilju koje se dešava u porodici, a pogotovo tražiti zaštitu ili reakciju.

UNICEF BiH je sproveo istraživanje o društvenim normama i stavovima o nasilju, sa fokusom na tjelesno kažnjavanje. Rezultati su pokazali visok stepen tolerancije prema upotrebi tjelesnog kažnjavanja u kući, jer se nasilje nije posmatralo kao čin nasilja već kao sredstvo za edukovanje i podizanje djece.

Ne smijemo zaboraviti: nasilje je prisutno svuda – kod kuće, u školi, na ulici. Nasilje ne nanosi štetu samo djeci. Ono uništava samu srž društva i ima negativan uticaj na dobrobit porodica i zajednice.

Rješenje

UNICEF radi na jačanju saradnje između različitih sektora (institucije zdravstvene i socijalne zaštite, pravosuđe, policija) kako bi se nasilje nad djecom spriječilo, te kako bi se adekvatno reagovalo u slučajevima kada se ono desi.

Angažman UNICEF-a BiH usmjeren je na jačanje sistema za zaštitu djece i podršku ostvarivanju prava svakog djeteta da bude oslobođeno od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, uključujući i pravo na život u zdravom porodičnom okruženju.

UNICEF BiH je 2017. godine razvio i objavio „Smjernice za prevenciju nasilja nad djecom prilagođene djeci“, kao i interaktivnu obrazovnu Facebook aplikaciju "Budite Cyber-Detektiv" koja ima za cilj da edukuje djecu o načinima kako prepoznati i zaustaviti nasilje, te da ih upozna sa rizicima od pojave nasilja u digitalnom okruženju.

Pored toga, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama “Genesis”, “Emmaus” i “World Vision”, UNICEF je razvio smjernice za profesionalnu detekciju i reagovanje u slučajevima online nasilja nad djecom. Obuku u ovoj oblasti prošlo je 100 profesionalaca koji se bave zaštitom djece, ojačani su mehanizmi za identifikaciju i zaštitu djece, te mehanizmi za procesuiranje slučajeva vršnjačkog nasilja u 11 osnovnih škola.

UNICEF BiH, u saradnji sa međunarodnim nevladinim organizacijama i lokalnim OCD, uključujući i članove Mreže NEVAC, preduzima dalje korake kako bi se ojačala pravna zaštita djece od svih oblika nasilja i poboljšala javna dostupnost podataka o nasilju protiv djece. Sistemi zaštite su ojačani u sedam opština kroz unapređenje multisektorske koordinacije u reagovanju na i procesuiranju slučajeva nasilja nad djecom, dok je programom prevencije nasilja obuhvaćena 21 osnovna škola.

Zajedno sa OCD “Romalenom”, UNICEF BiH je pokrenuo projekat za unapređenje zaštite djece u romskim zajednicama, posebno u rješavanju problema nasilja nad djecom, nasilja u porodici i dječjeg braka, kroz podizanje svijesti među predstavnicima lokalnih vlasti o problemima sa kojima se suočava romska populacija.

Imajući u vidu značaj uloge medicinskih tehničara u zdravstvenom sistemu BiH, uz podršku UNICEF-a moduli o nasilju uključeni su u redovne nastavne planove i programe medicinskih škola. Pored toga, UNICEF sprovodi obuke o savjetovanju roditelja za medicinske sestre, sa posebnim fokusom na prepoznavanje nasilja nad djecom u domaćinstvu.