Predstavljen Specijalni izvještaj Ombudsmana BiH o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece

: “Izričita zabrana tjelesnog kažnjavanja u svim sredinama uključujući i obitelj je jedna od preporuka svim vlastima u BiH”

Almir Panjeta za UNICEF
U Sarajevu je predstavljen Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece, sa nalazima i preporukama, pripremljen uz podršku UNICEF-a.
UNICEF/Panjeta
10 Decembar/prosinac 2019

U Sarajevu je predstavljen Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece, sa nalazima i preporukama, pripremljen uz podršku UNICEF-a. Na prezentaciji je istaknuto kako ovim Specijalnim izvještajem ombudsmani žele dati svoj doprinos u oblasti zaštite prava djeteta, u skladu sa mandatom i nadležnostima, kako bi tijela izvršne i zakonodavne vlasti pristupila ozbiljnom razmatranju uvođenja eksplicitne zabrane fizičkog kažnjavanja djeteta.

“U godini u kojoj obilježavamo 30 godina Konvencije o pravima djeteta i 10 godina od osnivanja Odjela za prava djeteta pri našoj instituciji, odlučili smo uraditi i specijalno izviješće o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece koje treba da skrene pozornost i podigne svijest o značaju zabrane tjelesnog kažnjavanja. Kao što je zabranjeno tjelesno kažnjavanje odraslih, na jednak način treba biti i zabranjeno kažnjavanja djece. Tjelesno kažnjavanje djece u BiH je zabranjeno i kažnjivo u obrazovnim, socijalnim i ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija, a izričita zabrana tjelesnog kažnjavanja u svim sredinama uključujući i obitelj je jedna od preporuka svim vlastima na području BiH”, kazala je Nives Jukić iz Institucije ombudsmana BiH.

UNICEF u Bosni i Hercegovini je zajedno sa svojim partnerima u sklopu regionalnog projekta Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškocama u razvoju, uz podršku Evropske unije već počeo aktivnosti sa ciljem zaštite djece od tjelesnog kažnjavanja u BiH.

UNICEF u Bosni i Hercegovini je zajedno sa svojim partnerima u sklopu regionalnog projekta Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškocama u razvoju, uz podršku Evropske unije već počeo aktivnosti sa ciljem zaštite djece od tjelesnog kažnjavanja u BiH.
UNICEF/Panjeta
Tjelesno kažnjavanje djece u BiH je zabranjeno i kažnjivo u obrazovnim, socijalnim i ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija, a izričita zabrana tjelesnog kažnjavanja u svim sredinama uključujući i obitelj je jedna od preporuka svim vlastima na području BiH”, kazala je Nives Jukić iz Institucije ombudsmana BiH.
UNICEF/Panjeta

“Član 19 Konvencije o pravima djeteta zahtijeva od država da zaštite djecu od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, što uključuje i tjelesno kažnjavanje. Nažalost u mnogim zemljama postoji gotovo univerzalno prihvatanje određenog stepena nasilja prilikom discipliniranja djece”, kazala je Rownak Khan, šefica ureda UNICEF-a u BiH, podsjećajući da je prema posljednjem istraživanjuIndeksa višestrukih pokazatelja (MICS, 2011) 55 odsto djece između dvije i 14 godina doživjelo neki od oblika nasilnog discipliniranja:

“Tjelesno kažnjavanje ne samo da utječe na emocionalno ponašanje i rezultate djece u školi, već vodi i do smanjenja samopouzdanja djeteta.Obaveza je svih zemalja, uključujući BiH, da reformiraju zakone i poduzmu korektivne i druge mjere kako bi zabranili i ukinuli tjelesno kažnjavanje djece. Princip zabrane tjelesnog kažnjavanja je da osigura da su sva djeca zakonski zaštićena od napada, ko god da je počinilac i kako god je napad okarakterisan – kao ‘discipliniranje’ ili kao kazna. Zabrana upućuje vrlo jasnu poruku da bilo koji nivo ili oblik tjelesnog kažnjavanja nije prihvatljiv, nego je i kažnjiv”, kazala je Rownak Khan te dodala kako je UNICEF u potpunosti predat podršci vlastima u BiH kao i svim zainteresiranim stranama i partnerima kako bi se postigla puna zakonska zabrana svih oblika tjelesnog kažnjavanja djece, kao i da se pojača podrška servisima za djecu i porodice te podigne svijest o pozitivnim metodama discipliniranja.

Svrha Izvještaja o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece je da se ukaže na smisao uvođenja zabrane fizičkog kažnjavanja djeteta, s tim da zabrana sama po sebi ne treba biti isključivo kažnjavanje nasilja koje počine roditelj, brat, sestra, staratelj ili usvojitelj, već i stvaranje što boljih uslova za pozitivno roditeljstvo, odnosno roditeljstvo bez nasilnih metoda u vaspitanju i odrastanju djeteta.

“Ovaj specijalni izvještaj je pokušaj da podignemo svijest o tome da ni jedno dijete ne smije da bude žrtva nasilja, uključujući činjenicu da to nasilje ne smije biti ni od strane roditelja kao oblik tjelesnog kažnjavanja. U BiH imamo zakone o zaštiti od nasilja u porodici koja su dovoljan instrument da se sva lica koja vrše tjelesno kažnjavanje djeteta u porodici procesuiraju, i zato želim da pozovem sve prosvjetne i socijalne radnike, građane, da u slučaju da imaju bilo kakva saznanja o tjelesnom kažnjavanju djeteta kako u porodici tako u bilo kojoj ustanovi, da nam se slobodno obrate, u takvim slučajevima možemo zaštitit identitet osobe koja je prijavila a u cilju zaštite najboljeg interesa djeteta”, kazala je Jasminka Džumhur iz Institucije ombudsmana BiH.

Po mišljenju Ombudsmana, sama zakonska zabrana neće riješiti problem, ali je nužna zato što sve druge mjere bez zakonske reforme imaju ograničene i kratkoročne efekte.

“Prva preporuka koju smo dali u uvom izvještaju i za koji nemamo nikakvu dilemu je potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja djece u svim situacijama pa i u porodici. Konvencija o pravima djeteta je “dječiji Ustav”, potpuno jasno definisana i prihvaćena na našim prostorima, ratifikovana, jednostavno daje osnov za ovakvo nešto i ne vidimo ni jedan razlog da se to ne nađe u našem specijalnom izvještaju”, kazao je predsjedavajući Institucije ombudsmana za ljudska prava Ljubinko Mitrović.

Ombudsmani Bosne i Hercegovine smatraju da je pravo svake osobe da ne trpi fizičko kažnjavanje, i da svako dijete ima sva prava, osigurana Konvencijom o pravima djeteta, uključujući poštivanje njegovog ljudskoga dostojanstva i fizičkog integriteta.