การดำเนินงานของยูนิเซฟ

การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทย

UNICEF Representative for Thailand playing with a young child