การศึกษา

เด็กทุกคนควรได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

A group of students are reading a book together.
UNICEF Thailand/2014/Thuentap

ความท้าทาย

กฎหมายไทยอนุญาตให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสัญชาติ หรือมีสถานะใด แม้ปัจจุบันนี้มีเด็กวัยประถมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 95 กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา แต่ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นในระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กที่อยู่ในวัยมัธยมถึงร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่คือเด็กที่ยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ

คุณภาพของการศึกษานับเป็นปัญหาสำคัญด้วยเช่นกัน ในจำนวน 72 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้อันดับที่ 54 ในวิชาวิทยาศาสตร์และอันดับ 57 ในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนั้นการประเมินระดับชาติสำหรับวิชาหลัก 9 วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำ พ.ศ. 2559 ปรากฏผลว่านักเรียนไทยสอบตกโดยเฉลี่ย 8 วิชาจากทั้งหมด 9 วิชา ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะส่งผลเสียต่ออนาคตของประเทศในระยะยาวหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยด่วน

14 per cent donut chart

ของเด็กวัยมัธยมศึกษา ไม่ได้เข้าเรียนในระดับใดเลย

40% of non-Thai children of primary-school entry age do not attend grade 1

ของเด็กวัยประถมศึกษาที่หัวหน้าครอบครัวไม่ได้พูดภาษาไทย ไม่ได้เข้าเรียนชั้น ป.1 ตามเกณฑ์อายุ

34% of non-Thai children of secondary-school age are not in secondary school

ของเด็กวัยมัธยมศึกษาที่หัวหน้าครัวเรือไม่พูดภาษาไทย ไม่ได้เข้าเรียนใดระดับใดเลย

แนวทางการแก้ปัญหา

  • ยูนิเซฟประเทศไทย และมูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคู่มือ "ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21" และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวคู่มือนี้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่พวกนักเรียน
  • ต้นปี พ.ศ. 2560 ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยแพร่รายงานผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ และระดับจังหวัด เพื่อผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเรียนการสอนด้วยภาษาถิ่นสำหรับเด็กชาติพันธุ์ และการจัดสรรงบประมาณที่เท่าเทียมให้แก่โรงเรียนเล็กๆ ในชนบท
  • ยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งได้เผยแพร่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยแผนดังกล่าวให้ความสำคัญกับการบรรลุถึงความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา โดยตั้งเป้าให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนและสำเร็จการศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  • เพื่อพิจารณาเรื่องความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษา ยูนิเซฟ ประเทศไทย นำข้อมูลจากผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย และ รายงานโครงการการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของโครงการเรียนฟรี 15 ปีในประเทศไทย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการวางแผนและใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการฯ ในการพัฒนาแนวคิดเพื่อร่างหลักการสำหรับกองทุน ตั้งเป้าหมายที่ต้องการบรรลุจากกองทุน การดำเนินงานกองทุนและการมีส่วนร่วมในแผน โครงการ และงบประมาณของภาครัฐ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจะเป็นไปในรูปของการบูรณาการ ไม่ใช่การทำงานที่ซ้ำซ้อน ซึ่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของยูนิเซฟในประเทศไทย