การศึกษา

เด็กทุกคนควรได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

A group of students are reading a book together.
UNICEF Thailand/2014/Thuentap