การศึกษา

สิทธิในการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

Young girl reading a picture book
UNICEF Thailand/2022/Preechapanich