การคุ้มครองเด็ก

สิทธิที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอาใจใส่เพื่อเด็กทุกคน

Caregiver and child smiling
UNICEF Thailand/2017/Preechapanich