ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เด็กผู้ชายกำลังเล่นอยู่กับตุ๊กตาหุ่นมือกระดาษ
UNICEF Thailand/2016/Thuentap