ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

นักเรียนชั้นอนุบาลในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ปัตตานีมาเลย์-ไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยยูนิเซฟ