เรื่องราว

เรื่องราวของพวกเด็กๆ ครอบครัวของพวกเขา และงานที่ยูนิเซฟทำ

A father is holding his child in his hands while a mother is standing beside him.