เอกสารเผยแพร่

งานของยูนิเซฟมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยที่เคร่งครัด และการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

Report papers on the desk

รายงานและเอกสารเผยแพร่ล่าสุดจากยูนิเซฟ

ข้อมูลอื่นๆ จากยูนิเซฟ

Thailand's key demographic indicators

ข้อมูลประเทศไทย

ยูนิเซฟเก็บรวบรวมข้อมูลและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเด็กและสตรีทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญด้านประชากรของประเทศไทย และความก้าวหน้าของสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า มิคส์ (The Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) เป็นการสำรวจสำมะโนที่ให้ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวของพวกเขา ที่เชื่อถือได้ และสามารถนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดทำนโยบาย โครงการ โดยมีพื้นฐานจากข้อมูล และช่วยในการเฝ้าติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระดับชาติและระดับโลกต่อไป

UNICEF Office of Research - Innocenti

ยูนิเซฟ อินโนเซนติ

ศูนย์วิจัยอินโนเซนติเป็นศูนย์วิจัยของยูนิเซฟ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดทำวิจัยที่มีเนื้อหาในเชิงนโยบายที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลแก่ยูนิเซฟ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ในการทำงานเพื่อเด็กทุกคน

UNICEF child protection specialist is holding a 6-months-hold baby in his hands.

ยูนิเซฟในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ยูนิเซฟมีประวัติอันยาวนานในการทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ และการให้ความช่วยเหลือด้าน กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พวกเด็กๆ ที่ต้องทนทุกข์จากผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่สอง และแม้ว่าปัจจุบันมีอะไรหลายๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ภารกิจพื้นฐานของยูนิเซฟนั้นยังคงเดิม