เป้าหมายของยูนิเซฟ

วิสัยทัศน์ของยูนิเซฟสำหรับประเทศไทยในปี 2569

กลุ่มเด็กกำลังยกมือหน้าตายิ้มแย้มมีความสุข