ร่วมกับยูนิเซฟ

เมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกคนได้

A teacher interacting with schoolchildren