ประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากโควิด 19 อย่างครอบคลุมหรือไม่?

สรุปผลการสำรวจสองรอบของยูนิเซฟ

ภาพถ่ายของครอบครัวที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อ คุณแม่ และลูกสองคน โดยคุณพ่อและคุณแม่สวมหน้ากากผ้าอยู่และอุ้มลูกทั้งสองไว้ในอ้อมแขน
UNICEF Thailand/2020/Patrick

ไฮไลต์

รายงาน High-Frequency Surveys ของยูนิเซฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวต่าง ๆ และติดตามทิศทางการฟื้นตัวของประชากรในกลุ่มต่าง ๆ  ตามมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน รายได้ การดูแลเด็ก ความมั่นคงด้านอาหาร กลยุทธ์การฟื้นตัว การศึกษา และสุขภาพ ซึ่งการสำรวจในรอบแรกได้ดำเนินการไปในเดือนกันยายน 2565 และการสำรวจรอบสองได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2566

รายงาน High-Frequency Surveys (ข้อค้นพบจากการสำรวจทั้งสองรอบ)

หน้าปกรายงาน "ประเทศไทยกำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างครอบคลุมหรือไม่?"
ผู้แต่ง
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย