ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ (MICS6)

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

คุณแม่กำลังอุ้มลูกน้อยที่กำลังยิ้มของเธออยู่
UNICEF Thailand/2016/Metee Thuentap

ไฮไลต์

รายงานช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ - ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและประเด็นความท้าทาย โดยมุ่งเน้นถึงความอยู่ดีมีสุขของเด็กในมิติต่าง ๆ อาทิ โภชนาการของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ การสร้างวินัยให้กับเด็ก การสมรสในวัยเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ผลการสำรวจฉบับนี้เน้นให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างในการพัฒนาเด็ก ซึ่งพิจารณาได้จากตัวชี้วัดที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษาของมารดา ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงความแตกต่างระหว่างประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล

หน้าปกรายงาน ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำ ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562
ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
อังกฤษ, ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด