การพัฒนาความยืดหยุ่น โอกาส และศักยภาพของเยาวชน

สิทธิที่จะได้รับการรับฟัง เติบโตอย่างเข้มแข็งและรอบรู้ เพื่อเยาวชนทุกคน

Young girl speaking into a microphone at an event
UNICEF Thailand/2017/Preechapanich