การพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น

เยาวชนทุกคนควรเติบโตอย่างแข็งแรงมีความรู้ และมีสิทธิมีเสียง

A group of students are talking with their friends at the school corridor.
UNICEF Thailand/2016/Thuentap

ปัญหาและความท้าทาย

วัยรุ่น - ทศวรรษที่สองของชีวิต - เป็นช่วงวัยของโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการคุ้มครองและการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ปัจจุบันประเทศไทยมีวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) ประมาณ 8.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด วัยรุ่นจำนวนมากกำลังเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาวะของวัยรุ่น คือ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การขาดสารอาหาร ภาวะอ้วน เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต นอกจากนี้วัยรุ่นยังพบปัญหาไม่ได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตนเองอีกด้วย

 

70 per cent donut chart

70% ของการติดต่อทางเพศสัมพันธ​์เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนอายุ 15-24 ปี

เยาวชนอายุ 15-24 ปี น้อยกว่าครึ่ง มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี

เยาวชนอายุ 15-24 ปี น้อยกว่าครึ่ง มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่เชื้อเอชไอวี

วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาจำนวน 104 คนจาก 1,000 คน ได้ให้กำเนิดบุตรในปีที่ผ่านมา

วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาจำนวน 104 คนจาก 1,000 คน ได้ให้กำเนิดบุตรในปีที่ผ่านมา

ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยรวมลดลงเรื่อยๆ การติดเชื้อรายใหม่ยังคงเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดและกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยประมาณร้อยละ 70 ของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 15-24 แต่เมื่อถามวัยรุ่นว่าเชื้อเอชไอวีถ่ายทอดได้อย่างไร คนหนุ่มสาวเกินครึ่งไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

อัตราการมีบุตรของวัยรุ่นในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 พบว่า วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี จำนวน 51 คน จาก 1,000 คน ได้ให้กำเนิดบุตรในช่วงปีก่อนหน้า อัตรานี้สูงขึ้นอีกในวัยรุ่นจากครอบครัวยากจนและมีการศึกษาไม่สูง อย่างไรก็ตาม บริการทางด้านนี้ในประเทศไทยยังคงกระจัดกระจาย และมักไม่ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่ไม่แพร่หลาย และขาดงบประมาณในการดำเนินการ

แนวทางการแก้ปัญหา

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานในระดับนโยบาย โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการลงทุนที่จำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพในการริเริ่มและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นในระดับชาติ โดยความพยายามเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในกระบวนการวางแผนระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยูนิเซฟ จะให้การสนับสนุนแก่บริหารที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นผ่านการพัฒนาโครงการเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการ และช่วยร่วมประสานงานในการเฝ้าติดตามและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริการเหล่านี้

กลุ่มนักเรียนกำลังเรียนรู้วิธีสวมใส่ถุงยางอนามัย
UNICEF Thailand/2016/Gratzer
กลุ่มคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ (JBAC) ในกรุงเทพมหานคร กำลังแสดงวิธีการสวมใส่ถุงยางอนามัยให้กลุ่มนักเรียนดู นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาของพวกเขา

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่วัยรุ่น เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงโรคไม่ติดต่อและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ ความพยายามเหล่านี้จะครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ และการเข้าถึงวัยรุ่นที่ในเพศภาวะอื่นๆ อีกด้วย

การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในเวทีสำคัญๆ จะเข้ามามีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวปฏิบัติ และบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและสิทธิของพวกเด็กๆ ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่ายเด็กและเยาวชน สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

แพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะมาเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยูรีพอร์ต จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสิทธิเด็กออนไลน์ โดยยูนิเซฟจะจับมือร่วมกับภาคเอกชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม

คุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้ ด้วยการเป็นอาสาสมัครกับโครงการฉันคือยูนิเซฟ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของยูนิเซฟในประเทศไทย