นโยบายสังคม

โอกาสที่เท่าเทียมในชีวิตเพื่อเด็กทุกคน

A mother and father smiling with their two children
UNICEF Thailand/2018/Preechapanich