ชีวิตที่ไม่มีใครเห็น

48 ปีสถานการณ์เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย

เด็กชายสามคน กำลังเล่นกันอยู่
UNICEF Thailand/2010/ChumSak

ไฮไลต์

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานสรุปของ ชีวิตที่ไม่มีใครเห็น: 48 ปีสถานการณ์เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย (2515 – 2563) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Ending Childhood Statelessness in Thailand: Developing an Accelerated Nationality Review Model through Research and Empowerment of Stakeholders ทีศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจำนวนบุคคลไร้สัญชาติมากที่สุดในโลก และสภาพความไร้รัฐไร้สัญชาตินับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่อดีตและต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบัน แม้จะมีการจัดการกับปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยใช้หลากหลายมาตรการ ผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วน แม้จะมีการลงมือ และพัฒนากรอบแนวคิด วิธีการ และแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถยุติปัญหาลงได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

รายงานฉบับนี้ ดำเนินการศึกษาทบทวนสถานการณ์ปัญหา ข้อจำกัดในการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด และพัฒนาสิทธิในสัญชาติไทยของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีพันธกิจในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าปกรายงาน "ชีวิตที่ไม่มีใครเห็น: 48 ปีสถานการณ์เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย" ฉบับภาษาไทย
ผู้แต่ง
Chiang Mai University and UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา
ไทย

ไฟล์พร้อมสำหรับดาวน์โหลด