การพัฒนาเด็กปฐมวัย

เด็กอายุ 0-5 ปีทุกคนได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ และสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่ได้รับความคุ้มครองจากครอบครัว

Children are playing with learning materials and toys
UNICEF/UN0161262/Thuentap

ปัญหาและความท้าทาย

ปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก โดยเป็นช่วงวัยที่เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชาติ เพราะเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก

34% of fathers engage in four or more activities that promote learning

มีพ่อเพียง 34% ที่ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูก

15% of children aged 3-5 years are not attending an early childhood education programme.

ยังมีเด็กอายุ 3-5 ปี ราว 15% ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย

59% of children younger than 5 years do not have at least three books at home

59% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีหนังสือที่เด็กที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม

ในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ขาดการดูแลและการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะพ่อ ยังขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กับลูกเล็ก ในขณะเดียวกัน การเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และจินตนาการ ยังเป็นไปอย่างจำกัด โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ยากจน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กอายุ 3-5 ปีร้อยละ 15 ไมได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก สำหรับเด็กที่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ก็ยังอาจไม่ได้รับบริหารที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

แนวทางการแก้ปัญหา

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ซึ่งรวมไปถึงการผลักดันเชิงนโยบายในด้านโภชนาการ การเลี้ยงดูบุตร คุณภาพในการให้บริการและทักษะของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยอาศัยข้อมูลจากผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดความเท่าเทียม และจะมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อเฝ้าติดตามการเข้าถึงบริการของเด็กในกลุ่มด้อยโอกาส ซึ่งรวมถึงเด็กผู้พิการ เด็กชาติพันธุ์และเด็กในครอบครัวที่ยากจน ยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในการบูรณการข้อมูลจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัดเพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจถึงประเด็นด้านเด็กต่างๆ ความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็ก มากขึ้น และให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการวางเป้าหมายด้านพัฒนากาเด็กปฐมวัยในอีก 5 ปีข้างหน้า ผ่านยุทธศาสตร์ชาติและข้อมูลจากผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย

พวเด็กๆ กำลังอวดตุ๊กตามือกระดาษที่พวกเขาทำขึ้นมา
UNICEF/UN040355/Thuentap
นักเรียนในโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ในกรุงเทพ กำลังอวดตุ๊กตามือกระดาษที่พวกเขาทำขึ้นมาด้วยความภูมิใจ ยูนิเซฟได้มอบตุ๊กตามือกระดาษเหล่านี้ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของพวกเด็กๆ เมื่อพวกเด็กๆ ได้เล่นตุ๊กตามือเหล่านี้แล้ว มันจะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสารของพวกเขา ผ่านการพูด การแสดงออกทางสีหน้า การแสดงท่าทางและสัญลักษณ์ต่างๆ

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กใน อย่างต่อเนื่องจนถึง พ.ศ.​ 2560 ซึ่งรวมถึงการจัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากสาธารณชน เพื่อผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว และเมื่อพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ได้ผ่านการอนุมัติในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ยูนิเซฟก็ยังคงส่งเสริมให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านการผลักดันในเชิงนโยบาย การสื่อสาร และการสนับสนุนด้านเทคนิค ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่างประกาศกระทรวงเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ยังได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน มีการพัฒนาฐานข้อมูลของนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนแก่กระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลไว้สื่อสารกับภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของยูนิเซฟในประเทศไทย