ภารกิจของยูนิเซฟ

เราทำอะไรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กทุกคนในประเทศไทย

UNICEF staff is standing with a group of hilltribe children

ภารกิจหลักในประเทศไทย

ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟ ประเทศไทย 50 คน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทย รวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม

การที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกัน จะสามารถนำเราไปสู่วันที่เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นสุข และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ชาติพันธุ์ ภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือสถานะทางกฎหมาย

A scale

การแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ

Boxes with English alphabets A B C D

การพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

Graphic of a school

การสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

Two hands are protecting the heart

การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง การถูกทำร้าย การถูกละเลยทอดทิ้ง และการถูกแสวงประโยชน์

An image of a bag of medicine with HIV+ sign

การส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

An image of a megaphone

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและวัยรุ่น

An image of a hand is point at the report

การเสริมสร้างความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็ก

Emergency kit

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

คุณทำอะไรได้บ้างเพื่อเด็กๆ