Помощ при бедствия и хуманитарни кризи

Всички деца, независимо от тяхната националност, религия и етническа принадлежност, имат правото на живот и развитие в сигурна среда. Вижте как УНИЦЕФ подкрепя всички откъснати от домовете си деца в България

Две момичета бежанци сами на улицата, изглеждат угрижени
UNICEF Bulgaria/2017

Предизвикателството

Никога преди не е имало толкова много деца, принудени да бягат, за да спасят живота си, изправени пред насилие, експлоатация в ръцете на каналджии и трафиканти, задържане и липса на дълготрайни решения за тяхното бъдещо развитие.

През последните години ескалацията на международни и вътрешни конфликти в Близкия Изток и Северна Африка и грографското разположение на България по пътя на търсещи закрила и мигранти от тези региони към Европа доведе до значително увеличение на броя на пристигащите в България лица.

През 2016 г. повече от 19,000 души потърсиха международна закрила в България, една трета от които - деца. Близо половината от всички деца, пристигнали в България, са пътували непридружени или са били разделени от семействата им по време на тяхното пътуване. През 2017 г. броят на търсещите закрила в страната беше 3700, като 1208 от тях бяха деца, включително 440 непридружени малолетни или непълнолетни.

Езиковите бариери, недостатъчното ресурси и законодателните пропуски създават трудности за намиране на дълготрайни решения за децата, независимо дали това е тяхната интеграция в България или събиране с членове на семейството им в други страни.

Предизвикателните условия на живот и липсата на сигурни пространства за децата ги излагат на насилие, злоупотреби и експлоатация от възрастни, които от своя страна също са изправени пред трудности. Най-уязвимите деца – непридружените и разделени от семействата им, страдат най-много.

Всички напуснали домовете си деца могат да станат жертви на многобройни посегателства на техните права и сериозни форми на насилие във всеки един етап от тяхното пътуване. Оказването на помощ на тези деца, за да се справят с психологическите травми и да имат живота, който трябва да има всяко дете, изисква спешни действия.

Решението

Накратко за оказването на помощ на жертви на бедствия:

УНИЦЕФ работи заедно с партньори за подпомагане на системата за закрила на децата в България в  посрещането на нуждите на децата, които  са загубили своите семейства, своите домове и които са далеч от своите страни. Въпреки това те не са загубили своето бъдеще, в което могат да да бъдат щастливи, ако им се даде възможност да израснат  в сигурна среда, насърчаваща ги да развиват своя потенциал.

„Играем и учим“ е проект на УНИЦЕФ, изпълняван в партньорство с Каритас. Той се основава на разбирането, че предоставянето на  развлекателни дейности и неоформално обучение на търсещите закрила деца в подходящи за тях места е от съществено значение за тяхното развитие и справяне с травмиращите ги изживявания. Такива дейности също така допринасят за интеграцията на децата в българското общество. В рамките на проекта са създадени сигурни места за деца и подрастващи в трите регистрационно-приемателни центъра за търсещи закрила в София, както и в този в Харманли. Там децата имат достъп до широк обхват от подходящи дейности, насърчаващи положителна социализация и неформално учене, например часове по български и английски език, математика, рисуване, танци, спортове и екскурзии до интересни места в страната.

Правната помощ и консултиране са изключително важни за защитата на правата на непридружените и разделените от семействата им деца. Ето защо, в партньорство с Българския хелзинкски комитет, УНИЦЕФ продължава да наблюдава ситуацията на децата в центровете за задържане и да им предоставя превод, правна помощ и консултиране за техните права, рисковете по пътя им към и през европа и възможностите за събирането на семейства. Информацията и данните, събирани в рамките на този проект, също така послужиха за застъпничество, подкрепено с доказателства, срещу задържането на деца мигранти. Това доведе до приемането през декември 2017 г. на законодателна забрана за задържане на непридружени и разделени деца. От УНИЦЕФ сме ангажирани да подкрепим нейното ефективно изпълнение.

Насилие, основано на пола: УНИЦЕФ България, съвместно с УНИЦЕФ Гърция и УНИЦЕФ Сърбия, наскоро стартира изпълнението на едногодишен регионален проект, който цели укрепването на националния капацитет за предотвратяване, идентифициране, насочване и отговор в случаите на насилие, основано на пола, сред търсещите закрила и мигрантите. Проектът поставя специален фокус върху непридружените деца и посрещането на специфичните нужди както на момичета, така и на момчета.

Ресурси

Децата бежанци и мигранти - пътна карта за закрила на непридружени деца: https://www.unicef.bg/bg/article/Detsata-bezhantsi-i-migranti-patna-karta-za-zakrila-na-nepridruzheni-detsa/1276

Укрепване на политиките и практиките относно непридружените и отделени от семействата си деца в Европа: https://www.unicef.bg/bg/article/Ukrepvane-na-politikite-i-praktikite-otnosno-nepridruzhenite-i-otdeleni-ot-semeystvata-si-detsa-v-Evropa/1279   

До ¾ от децата и младежите се сблъскват с насилие и експлоатация и стават жертви на трафик по миграционните пътища на Средиземно море - съобщава най-новият доклад на УНИЦЕФ и Международната агенция по миграция на ООН: https://www.unicef.bg/bg/article/Do-ot-detsata-i-mladezhite-se-sblaskvat-s-nasilie-i-eksploatatsiya-i-stavat-zhertvi-na-trafik-po-migratsionnite-patishta-na-Sredizemno-more-saobshtava-nay-noviyat-doklad-na-UNITsEF-i-Mezhdunarodnata-agentsiya-po-migratsiya-na-OON/1224

Общ Коментар № 6 (2005): третиране на непридружени и отделени  от семействата си деца извън държавата им  по произход: https://www.unicef.bg/assets/CRC_Materials/GC_BG/GC_6_BG.pdf

Учебна програма по български език като чужд за търсещи или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст: https://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28

Relevant websites

http://www.bghelsinki.org/en/rights/refugees-and-migrants

http://caritas-sofia.org/en/groups/refugees-and-asylum-seekers (* not entirely translated in English)

http://www.aref.government.bg/index.php/en/node/179

https://www.unicef.org/eca/what-we-do/refugee-and-migrant-children

http://gbvresponders.org

Свързани