Детските центрове за застъпничество и подкрепа, реализирани с подкрепата на УНИЦЕФ

Oценка на модела, неговата уместност, ефективност, ефикасност и устойчивост

Момиче жертва на сексуален тормоз и майка й
UNICEF/UN018651/Zehbrauskas

Акценти

Целта на анализа е да направи независима оценка на модела на детските центрове за застъпничество и подкрепа и предоставяните от тях услуги за децата — жертви на насилие и престъпления, и за техните семейства, създадени с подкрепата на УНИЦЕФ в областите София, Шумен и Монтана. Оценката има обобщаващ (ретроспективен) характер и цели да подпомогне подобряването на отчетността за ефикасността при развиването на услугата, както и извличането на поуките от опита. Основна задача бе да се оцени модела, неговата уместност, ефективност, ефикасност и устойчивост, както и, доколкото е възможно, неговото въздействие върху децата и родителите. Оценката също констатира и документира извлечените поуки, включително във връзка със структурата на услугите, обхвата на предоставяната подкрепа, осигуряването на ресурси, изпълнението, обхвата и участието на партньорските държавни органи (полиция, система за закрила на детето, системите на образованието и здравеопазването). Докладът извежда и препоръки за процеса на институционализиране и разгръщане на модела и услугите предоставяни от центровете за застъпничество и подкрепа „ЗонаЗаКрила“ в страната според нуждите в национален мащаб, както и за необходимите дейности, които да гарантират тяхното качество и устойчиво изпълнение в бъдеще.

Начална страница на доклада
Автор
Prof. Robin N. Haarr, Ph.D. Senior Consultant, UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Английски