Права на детето

С Конвенцията на ООН за правата на детето светът даде важно обещание - че ще направи всичко по силите и възможностите си, за да защити и утвърди правата на децата – да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.

Деца позират усмихнати, скупчени зад оградата на спортна площадка.
UNICEF/Bulgaria/2016/Popov

Конвенция за правата на детето

На 20.11.1989 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за правата на детето – първата юридически обвързваща международна конвенция, която утвърждава човешките права на всички деца. Република България ратифицира Конвенцията с решение на ВНС от 11.04.1991 г. и от месец юни 1991 г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. 

Пълен текст на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Конвенция на ООН за правата на детето - адаптирана версия за деца.

Общи коментари на Комитета по правата на детето на ООН, разясняващи Конвенцията: 


Общ коментар № 1 (2001) Член 29, параграф 1: Цели на образованието

Общ коментар № 2 (2002) Ролята на независимите национални институции по правата на човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето

Общ коментар № 3 (2003) ХИВ/СПИН и правата на детето

Общ коментар № 4 (2003) Здраве и развитие на юношите в контекста на Конвенцията за правата на детето

Общ коментар № 5 (2003) Общи мерки за изпълнение на Конвенцията за правата на детето (членове 4 и 42 и член 44, параграф 6)

Общ коментар № 6 (2005) Третиране на непридружени и отделени от семействата си деца извън държавата им по произход

Общ коментар № 7 (2005) „Прилагане на правата на детето в ранна детска възраст“

Общ коментар № 8 (2006) Право на детето на закрила от телесно наказание и други жестоки или унизителни форми на наказание (член 19; член 28, параграф 2; и член 37, наред с други)

Общ коментар № 9 (2006) Правата на децата с увреждания

Общ коментар № 10 (2007) Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица

Общ коментар № 11 (2009) Деца от коренното население и техните права съгласно Конвенцията

Общ коментар № 12 (2009) Право на детето на изслушване

Общ коментар № 13 (2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие

Общ коментар № 14 (2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение

Общ коментар № 15 (2013) Правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние (член 24)

Общ коментар № 16 (2013) Задълженията на държавата във връзка с въздействието на бизнес сектора върху правата на децата

Общ коментар № 17 (2013) Правото на детето на отдих, почивка, игра, дейности за отмора и участие в културния живот и изкуствата (член 31)

Общ коментар №20 (2016) Осъществяване на правата на детето по време на юношеството

Общ коментар №21 (2018) Осъществяване на правата на децата в улична среда