Ситуацията на децата в България

Предизвикателства

Деца стоят на пейка пред изрисувана стена. Всички са щастливи и позират за снимка.
UNICEF/Bulgaria/2016/Popov

Национален контекст и ключови въпроси

България е страна с по-висок среден доход и държава членка на Европейския съюз (ЕС) от 2007 г. Населението в края на 2016 г. е 7 101 859 души , като децата на 0-17 навършени години са 1 194 454, или 16,8% от населението на страната. Данните от последното преброяване (2011 г.) сочат, че основните етнически групи са: българи 84,8%, турци 8,8% и роми 4,9% (325 343 души). Стойността на Индекса на човешкото развитие (ИЧР) на България за 2014 г. е 0,782 , което поставя страната в групата на тези с висока степен на човешко развитие и я нарежда на 59-то място измежду 188 държави и територии.

България е отбелязала значителен напредък в адаптирането на своята правна рамка и политики към Конвенцията на ООН за правата на детето, но все още остават множество предизвикателства.


Здраве и развитие 


 • Детската смъртност (6,5 на 1000 живородени деца през 2016 г.) е два пъти по-висока от средната за Европейския съюз.
 • 9,5% от живородените деца са родени от подрастващи момичета и млади жени под 20-годишна възраст.
 • 13% от всички раждания годишно са от жени без здравно осигуряване и с ограничен достъп до здравеопазване по време на бременността.
 • Много деца не получават подкрепяща пълноценното развитие грижа през първите години от живота си поради бедност и липса на стимулираща родителска грижа, както и недостатъчни възможности за ранно учене.

Образование


 • Под 80% от децата на възраст 3-4 години посещават детска градина.
 • Всяка година около 1000 деца в училищна възраст не се записват в училище.
 • 45% от ромските деца не посещават детска градина, а 15% не посещават училище.
 • Счита се, че около 14 000 деца с увреждания не посещават училище или детска градина.

Разделяне на семействата


 • Всяка година около 2000 деца са отделяни от семействата им.
 • Около1000 деца продължават да живеят в институции.
 • Над 11 000 деца живеят отделени от семействата си.

Насилие над деца


 • Отделите за закрила на детето получават средно над 3000 сигнала за насилие над деца и след проверка отварят по около 1000 случая.
 • 68% от родителите приемат използването на „насилие в разумни граници“ като средство за дисциплина.
 • Случаите на насилие над деца в училищата са над 4200.

Деца, участващи в съдебни производства


 • Годишно в България около 5000 деца са разследвани за извършване на различни престъпления.
 • Около 200 деца са настанени в затворени институции, където са лишени от свобода.
 • Средно около 3500 деца годишно стават жертви на различни престъпления и участват в наказателни производства, които не са адаптирани към техните права и нужди.
 • Няма надеждни данни за броя на децата, участващи в граждански и административни производства, включително в спорове за родителски права и дела за домашно насилие.

Деца бежанци и мигранти


 • Почти 100% от задържаните от полицията непридружени деца биват прикрепвани към пълнолетни хора, с които нямат роднинска връзка, или регистрирани като пълнолетни и настанени в затворени институции – в нарушение на принципа за най-добрия интерес на детето и законовата забрана за задържане, въведена през декември 2017 г.
 • Всички придружени деца – общо над 250 през 2017 г. и първите три месеца на 2018 г. – биват задържани, освен ако не подадат молба за международна закрила.
 • В България няма подходящи услуги за временно настаняване, нито ефективно функционираща система за настойничество на непридружени и отделени от семействата си деца.