Укрепване на политиките и практиките за непридружените и отделени от семействата си деца в Европа

Препоръки за гарантиране закрилата на децата и достъпът им до процедури и решения, с оглед най-добрия им интерес

Момче бежанец се усмихва пред палатката си, докато играе със своите приятели
UNICEF/UN07740/Kljajo

Акценти

Законодателствата в Европа на регионално и национално равнище осигуряват стабилна рамка за закрила на детето, основана на международните стандарти. Тези закони обаче нямат систематично положително влияние върху благосъстоянието на децата бежанци и мигранти. Напротив, децата, държавните институции и неправителствените организации често се оказват изправени пред сложни, объркващи, скъпи и бюрократични процедури, които не отчитат адекватно най-добрия интерес на непридружените и разделени от семействата си деца.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) създадоха процес за провеждане на консултации в подкрепа на държавите, така че те да могат да създадат по-добри процеси за реагиране по отношение на закрилата на непридружените и разделени деца в Европа – „Пътната карта за укрепване на политиките и практиките“. В рамките на този процес се проведоха три консултации с участието на около 100 работещи в областта специалисти (настойници/попечители, психолози, социални работници, адвокати, учители и др.) от почти всички европейски държави, засегнати от текущата криза с бежанците и мигрантите2, кръгла маса с участието на девет европейски държави, консултация с участници на ниво Европейски съюз (ЕС)4 и не на последно място – индивидуални или групови дискусии с над 50 непридружените и разделени от семействата, живеещи в Европа.

В резултат на консултациите бяха изведени конкретни препоръки относно път за бъдещо развитие, описан в настоящия документ, като целта е да се създаде ефикасен, стегнат и хармонизиран процес, с който се гарантират закрилата и достъпът на децата до процедури и решения с оглед най-добрите им интереси.

A painting of a dove - symbol of the peace and the migration of the children refugee and migrant
Автор
УНИЦЕФ, ВКБООН, Международния спасителен комитет
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски

Files available for download