Укрепване на политиките и практиките за непридружените и отделени от семействата си деца в Европа

Препоръки за гарантиране закрилата на децата и достъпът им до процедури и решения, с оглед най-добрия им интерес

Момче бежанец се усмихва пред палатката си, докато играе със своите приятели
UNICEF/UN07740/Kljajo

Акценти

Законодателствата в Европа на регионално и национално равнище осигуряват стабилна рамка за закрила на детето, основана на международните стандарти. Тези закони обаче нямат систематично положително влияние върху благосъстоянието на децата бежанци и мигранти. Напротив, децата, държавните институции и неправителствените организации често се оказват изправени пред сложни, объркващи, скъпи и бюрократични процедури, които не отчитат адекватно най-добрия интерес на непридружените и разделени от семействата си деца.

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ и Международният комитет за спасяване (IRC) създадоха процес за провеждане на консултации в подкрепа на държавите, така че те да могат да създадат по-добри процеси за реагиране по отношение на закрилата на непридружените и разделени деца в Европа – „Пътната карта за укрепване на политиките и практиките“. В рамките на този процес се проведоха три консултации с участието на около 100 работещи в областта специалисти (настойници/попечители, психолози, социални работници, адвокати, учители и др.) от почти всички европейски държави, засегнати от текущата криза с бежанците и мигрантите2, кръгла маса с участието на девет европейски държави, консултация с участници на ниво Европейски съюз (ЕС)4 и не на последно място – индивидуални или групови дискусии с над 50 непридружените и разделени от семействата, живеещи в Европа.

В резултат на консултациите бяха изведени конкретни препоръки относно път за бъдещо развитие, описан в настоящия документ, като целта е да се създаде ефикасен, стегнат и хармонизиран процес, с който се гарантират закрилата и достъпът на децата до процедури и решения с оглед най-добрите им интереси.

A painting of a dove - symbol of the peace and the migration of the children refugee and migrant

Author

УНИЦЕФ, ВКБООН, Международния спасителен комитет

Дата на публикуване

Езици

Български,
Английски

Сваляне на отчета

(PDF, 3,78 MB)