Конвенция за правата на детето Общ коментар № 26 (2023) за правата на детето и околната среда, с фокус върху измененията на климата

Комитет по правата на детето 22 август 2023 г.

Деца, хванати за ръце, са заобиколили в кръг едно дърво
UNICEF Bulgaria/2014/Radoslav Marinov

За

Прилагането на подход към околната среда, ориентиран към правата на детето, изисква пълно отчитане на всички права на децата, предвидени по Конвенцията за правата на детето и Факултативните протоколи към нея. 

Чистата, здравословна и устойчива околна среда сама по себе си е право на човека и е необходима за пълното упражняване на широк спектър от правата на децата. И обратно, влошаването на околната среда, включително последиците от климатичната криза, влияят отрицателно върху упражняването на тези права, особено за деца в неравностойно положение или деца, живеещи в региони, които са силно подложени на изменението на климата. 
Упражняването от децата на техните права на свобода на изразяване, мирни събрания и сдружаване, на информация и образование, на участие и изслушване, както и на ефективни средства за правна защита, може да доведе до разработването на по-съобразени с правата, а следователно и на по-амбициозни и ефективни екологични политики. По този начин правата на децата и опазването на околната среда формират един благотворен кръг.

Вижте версията за деца на Коментара на Конвенцията.

Вижте пълния текст на Коментара на Конвенцията на правата на детето с фокус върху изменението на климата

Коментар на Конвенцията за правата на детето с фокус върху климатичните промени
Автор
УНИЦЕФ