„Да направим видими невидимите момичета“

Подобряване на идентифицирането и подкрепата на непридружени и разделени от семействата си момичета бежанци и мигранти в България, Гърция, Италия и Сърбия Подобряване на идентифицирането и подкрепата на непридружени и разделени от семействата си момичета

Момиче бежанец чака на опашка с десетки други бежанци и мигранти
UNICEF/UNI309683/ Ölçer

Акценти

Миграцията е обособена от ролите, отношенията и неравенствата между момичетата и момчетата, които влияят върху това кой мигрира, защо и как се придвижва и къде се озовава. Много често момичетата изпитват по-големи трудности по време на пътуването си.

Миграционните пътища са известни с множеството опасности, които крият за подрастващите момичета. Много от тях бягат от насилие и злоупотреба или са жертви на трафик, което само увеличава тяхната уязвимост от насилие и експлоатация. Те са изправени пред специфични рискове преди, по време и след миграцията.

УНИЦЕФ осъществи и публикува специален анализ на ситуацията и предизвикателствата, озаглавен „Да направим видими невидимите момичета". Идентифициране на непридружени и разделени от семействата си момичета в България, Гърция, Италия и Сърбия“. В него Детският фонд на ООН отправя редица препоръки към европейските институции, националните власти и агенциите на ООН. В основата на анализа е разбирането, че идентифицирането на непридружените и разделените от семействата си момичета е голямо и засега все още непреодоляно предизвикателство във всички европейски системи за работа с бежанци.

Основните препоръки на документа касаят: хармонизиране на процедурите за идентифициране и оценка на възрастта и за определяне на най-добрите интереси на детето; подобряване на системите за събиране и анализ на данни; насърчаване на трансграничното сътрудничество с приоритет безопасността и закрилата на всички пътуващи деца; разработване на комплексни програми за непридружени и разделени от семействата си момичета; споделяне на най-добри политики и практики за закрила на детето между държавите членки; назначаване на независими настойници за всички непридружени и разделени от семействата си момчета и момичета; осигуряване на подходящи системи за прием и алтернативна грижа; осигуряване на достъпна за ползване от децата информация за правата и отговорностите им; подкрепа за създаване на безопасни и гарантиращи поверителност пространства.

Защитените пространства за жените и момичетата играят първостепенна роля за улесняване на достъпа им до основни услуги, както и за насърчаване на тяхното овластяване.

Усилията на УНИЦЕФ са насочени към осигуряване на защитени пространства за момичета и жени. Организацията разработи ръководство за подкрепа на създаването, прилагането и оценката на програма за овластяване на момичетата с акцент върху Сърбия и България.

Анализът може да бъде изтеглен на: български, английски, гръцки, италиански и сръбски език тук.

Наръчникът „Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст“  е част от усилията на УНИЦЕФ за борба срещу насилието, основано на пола, засягащо жени и деца - бежанци и мигранти - в Гърция, Италия, Сърбия и България. Той е създаден с финансовата подкрепа на правителството на Съединените щати.

Да направим невидимите момичета видими
Автор
UNICEF ECA
Дата на публикуване
Езици
Български

Сваляне на отчета